KLASA: UP/II-008-07/18-01/343

URBROJ: 401-01/04-18-2

Zagreb, 4. lipnja 2018.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... iz Zagreba, ........., izjavljene protiv rješenja Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru Broj: PPI-DO-5/2018 od 10.svibnja2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru Broj: PPI-DO-5/2018 od 10. svibnja 2018. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Pobijanim rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: ŽDO Bjelovar) odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 26. ožujka 2018. godine, a u kojem zahtjevu se navodi kako mjesečna izvješća koja županijska državna odvjetništva i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dostavljaju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske imaju tri dijela: prvi dio se odnosi na izvješćivanje o pravnoj i drugoj problematici, sastancima i općenito izvanpostupovnom radu, drugi dio sadrži izvješća o radu i odlukama u značajnim predmetima, treći dio izvješća sastoji se od statističkih tabela o radu kaznenih i građanskoupravnih odjela uz koje se daju samo najnužniji komentari ako je to potrebno zbog velikih zaostataka ili velikog broja negativnih odluka. Sukladno navedenom žalitelj moli da mu se na temelju Zakona o pravu na pristup informacija omogući preslika ili skenirano mjesečno izvješće za prosinac 2017. godine, te siječanj 2018. godine, koje je tijelo javne vlasti ŽDO Bjelovar dostavilo višem državnom odvjetništvu. Predmetni zahtjev odbijen je temeljem članka 15. stavka 2. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što je informacija klasificirana stupnjem tajnosti „OGRANIČENO“.

Protiv pobijanog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu, u kojoj u bitnom navodi kako izjavljuje žalbu zbog bitne povrede upravnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava. Žalitelj navodi kako suprotno  navodima obrazloženja pobijanog rješenja niti jednom odredbom Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.) i/ili Poslovnika državnog odvjetništva („Narodne novine“, broj 5/14 i 123/15.) nije određeno da bi izvješće o cjelokupnom radu državnog odvjetništva za svaki mjesec iz članka 200. Poslovnika državnog odvjetništva, koje sadrži podatke o dovršenim postupcima, postupcima koji su u tijeku te državnoodvjetničkim radnjama koje su poduzete, kao i podatke o neriješenim predmetima naznačena kao podatak zaštićen Zakonom o tajnosti podataka niti takva informacija sadrži podatke državnih odvjetništava koji su nastali tijekom provođenja izviđa i istrage, ili drugog rada državnog odvjetništva, a koji se odnose na neovisnost, cjelovitost i sigurnost Republike Hrvatske, međunarodne odnose Republike Hrvatske, obrambenu sposobnost i sigurnosno-obavještajni sustav, sigurnost građana, osnove gospodarskog i financijskog sustava Republike Hrvatske (članak 6. i 8. Zakona o tajnosti podataka). Nadalje navodi kako je počinjena bitna povreda načela upravnog postupka te članaka 30., te 51. i 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) jer tijelo javne vlasti nije upoznalo žalitelja sa sadržajem mišljenja Ured vijeća za nacionalnu sigurnost KLASA: 008-01/15-01/14, URBROJ: 50439-05/22-18-422 od 4. svibnja 2018. godine, da je provodilo test razmjernosti i javnog interesa te o odlučnim činjenicama koje je utvrdilo obavijestilo žalitelja jer isti ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, davati izjave i objašnjenja, iznositi činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njegovim navodima, a službena osoba dužna mu je omogućiti izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u  ispitnom postupku, o prijedlozima za izvođenjem dokaza i podnesenim dokazima, sudjelovanje u izvođenju dokaza, kao i upoznavanje s rezultatom izvođenja dokaza i izjašnjavanje o tim rezultatima. Također navodi kako prihvaća okolnost da je moguće da pojedini dijelovi mjesečnog izvješća iz članka 200.Poslovnika državnog odvjetništva u trenutku sastavljanja sadrže podatke čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova javne sigurnosti ili kaznenog postupka, međutim, u tom bi slučaju u propisanom postupku tijelo trebalo najprije odlučiti o zadržavanju stupnja tajnosti, promijeni stupnja tajnosti, deklasifikaciji ili oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podataka te pri tome utvrditi da li je donesena periodična procjena u pisanom obliku, potom zatražiti mišljenjeUreda vijeća za nacionalnu sigurnost, pa ukoliko klasificirani podatak sadrži određene dijelove ili priloge čije neovlašteno otkrivanje ne ugrožava rad državnih odvjetništava, koji su nastali tijekom provođenja izvida i istrage, ili drugog rada državnog odvjetništva, a osobito čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća tijela javne vlasti, takve dijelove podatka izostaviti od oznake stupnja tajnosti, pa tek nakon toga provesti test razmjernosti i javnog interesa u odnosu na preostale dijelove koji su i dalje klasificirani određenim stupnjem tajnosti. Žalitelj navodi kako je radi pogrešne primjene materijalnog prava, osobito članka 16. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, u postupku nepotpuno utvrđeno činjenično stanje jer mjesečno izvješće koje sadrži podatke i o dovršenim postupcima, postupcima koji su u tijeku te državnoodvjetničkim radnjama koje su poduzete, kao i podatke o neriješenim  predmetima, koji su glavnom brojčani podaci, bi naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća tijela javne vlasti, niti o tim odlučnim činjenicama postoje navodi u obrazloženju pobijanog rješenja radi čega je počinjena bitna povreda upravnog postupka iz članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno kako je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 25. ožujka 2018. godine, koji je ŽDO Bjelovar urudžbiralo dana 26. ožujka 2018. godine, zatražio da mu se na temelju Zakona o pravu na pristup informacija omogući preslika ili skenirano mjesečno izvješće za prosinac 2017. godine, te siječanj 2018. godine, koje je tijelo javne vlasti ŽDO Bjelovar dostavilo višem državnom odvjetništvu. Nadalje je utvrđeno da je ŽDO Bjelovar rješenjem BROJ: PPI-DO-5/2018 od 10. svibnja 2018. godine, odbilo žaliteljev zahtjev za pristup informacijama temeljem članka 15. stavka 2. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što je informacija klasificirana stupnjem tajnosti „OGRANIČENO“.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je ŽDO Bjelovar prije donošenja odluke o žaliteljevu zahtjevu za pristup informacijama provelo test razmjernosti i javnog interesa, kao i zatražilo mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost.

U žalbenom postupku izvršen je uvid u Službenu bilješku o provedenom testu razmjernosti ŽDO-a Bjelovar BROJ: PPI-DO-5/18 od 28. ožujka 2018. godine u kojoj se u bitnom navodi kako bi omogućavajući žalitelju  pristup  zatraženom bio ozbiljno povrijeđen interes radi kojeg su podaci klasificirani stupnjem tajnosti a to je da samo stručna tijela u strogo zakonom propisane svrhe mogu koristiti zatražene podatke. Nadalje se navodi kako javni interes postoji u onim slučajevima kada je omogućavanje pristupa informaciji, u ovom slučaju klasificiranoj stupnjem tajnosti, potrebno radi informiranja javnosti o opasnostima za javno zdravlje, sigurnost ili okoliš, zatim ako se time pridonosi otkrivanju nesavjesnog poslovanja ili sukoba interesa ili se na taj način pridonosi osiguranju učinkovitijeg nadzora nad potrošnjom javnih sredstava ili se može utjecati na povećanje stupnja odgovornosti i transparentnosti donošenja odluka u svezi kojih se vode ili pokreću javne ili parlamentarne rasprave. Također se navodi kako u konkretnom slučaju ne postoji niti jedan od prethodno navedenih razloga, koji predstavljaju različite modalitete javnog interesa, koji mogu biti osnova na temelju koje bi se mogla razmatrati potreba za omogućavanjem pristupa klasificiranoj informaciji. U Službenoj bilješci o provedenom testu razmjernosti ŽDO-a Bjelovar zaključuje kako javni interes u konkretnom slučaju ne postoji, dok s druge strane postoji interes za ograničenjem pristupa podacima prema kojem samo stručna tijela u strogo zakonom propisane svrhe mogu koristi zatražene podatke, te da stoga ne postoji razlog da se podnositelju zahtjeva omogući pristup zatraženim podacima.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi kako je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost dao mišljenje KLASA: 008-01/15-01/14, URBROJ: 50439-05/22-18-442 od 4. svibnja 2018. godine, sukladno članku 16. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, da su podaci koje korisnik traži u svom zahtjevu klasificirani stupnjem tajnosti „OGRANIČENO", te da je s obzirom na vrstu i specifičnost poslova koje provodi pojedino državno odvjetništvo te osjetljivost istih podataka, takvoj vrsti odnosno skupu podataka sadržanih u mjesečnom izvješću pojedinog državnog odvjetništva, potrebno utvrditi i zadržati utvrđeni stupanj tajnosti, s obzirom da bi njihovo otkrivanje moglo naštetiti djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova iz članka 5. Zakona o tajnosti podataka, osobito ukoliko se radi o podacima o predmetima u kojima državno odvjetništvo provodi prethodni ili kazneni postupak. U žalbenom postupku izvršen je uvid u navedeno mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost.

U obrazloženju pobijanog rješenja, ŽDO Bjelovar navodi kako je odredbom članka 15. stavka 2. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama određeno da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka. Nadalje navodi kako su podaci koje je u svom zahtjevu žalitelj zatražio proglašeni tajnima Zakonom o državnom odvjetništvu i Poslovnikom državnog odvjetništva, pa se tako sukladno odredbi članka 36. stavka 3. točke 6. Zakona o državnom odvjetništvu tajnima smatraju podaci i isprave u kaznenim, građanskim i upravnim i drugim predmetima koje su državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika klasificirali. Prema odredbi članka 36. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu Poslovnikom državnog odvjetništva utvrđuju se stupnjevi tajnosti podataka koji su stavkom 3. članka 36. Zakona o državnom odvjetništvu označeni kao tajni, zatim postupak klasifikacije i deklasifikacije, pristup podacima, njihova zaštita i nadzor. Podnošenje mjesečnih izvješća državnih odvjetništava višem državnom odvjetništvu regulirano je odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu prema kojoj se ista podnose svaki mjesec, a sadrže podatke o završenim postupcima, o postupcima koji su u tijeku te radnjama koje su poduzeli ili će poduzeti. Također navodi kako je odredbom članka 200. Poslovnika državnog odvjetništva propisano da mjesečna izvješća koja županijska državna odvjetništva dostavljaju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske imaju tri dijela i to izvješćivanje o pravnoj i drugoj problematici, sastancima, i općenito izvanpostupovnom radu, izvješća o radu i odlukama u značajnijim predmetima, te statističke tabele o radu kaznenih i građansko upravnih odjela uz koje se daju samo najnužniji komentari ako je to potrebno zbog velikih zaostataka ili velikog broja negativnih odluka. U skladu s naputkom Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske izvješća se Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske dostavljaju u pisanom ili elektronskom obliku. ŽDO Bjelovar navodi kako je u vezi navedenog Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske općom uputom broj: 0-6/10-1 od 15. prosinca 2010. odredio da se sva izvješća o radu nižih državnih odvjetništava tijekom godine upisuju u OGR upisnik. Ističe kako se sukladno odredbama članka 63. Poslovnika državnog odvjetništva u državnom odvjetništvu podaci klasificiraju stupnjevima tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO, POVJERLJIVO i OGRANIČENO, te da shodno navedenom podaci upisani u OGR upisnik imaju oznaku tajnosti, odnosno klasificirani su i smatraju se tajnima. Zaključuje kako informacije koje žalitelj traži u svom zahtjevu predstavljaju sukladno članku 73. stavku 2. Poslovnika podatke klasificirane stupanjem tajnosti OGRANIČENO, te da njima čak nemaju pristup niti svi djelatnici državnog odvjetništva, već samo oni dužnosnici i službenici koji u svom radu ostvaruju uvid radi upravljanja, obrade i drugih oblika rada ili rukovanja i to sve u mjeri u kojoj obavljanje službenih poslova i zadaća to zahtijeva.

ŽDO Bjelovar je odbilo zahtjev žalitelja budući da su informacije koje žalitelj traži u svom zahtjevu sukladno prethodno navedenim odredbama Zakona o državnom odvjetništvu i Poslovnika državnog odvjetništva proglašene tajnima i to nakon izvršenog uvida u mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost i provedenog testa razmjernosti i javnog interesa i sveobuhvatne analize svih relevantnih činjenica.

Odredbom članka 15. stavka 2. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka.

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, dužno prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Povjerenica za informiranje je u žalbenom postupku utvrdila kako je temeljem citiranih odredbi Zakona o državnom odvjetništvu i Poslovnika državnog odvjetništva i mišljenja Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, zatražena informacija klasificirana stupnjem tajnosti „OGRANIČENO.“

Odredbom članka 9. Zakona o tajnosti podataka propisano je da se stupnjem tajnosti „OGRANIČENO“ klasificiraju podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova iz članka 5. ovoga Zakona, dok je člankom 5 navedenog Zakona propisano kako se s obzirom na stupanj ugroze zaštićenih vrijednosti stupnjevima tajnosti iz članka 4. ovoga Zakona mogu klasificirati podaci iz djelokruga državnih tijela u području obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, vanjskih poslova, javne sigurnosti, kaznenog postupka te znanosti, tehnologije, javnih financija i gospodarstva ukoliko su podaci od sigurnosnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Odredbom članka 16. stavka 1. istog Zakona propisano je da kad postoji interes javnosti, vlasnik podatka dužan je ocijeniti razmjernost između prava na pristup informacijama i zaštite vrijednosti propisanih u člancima 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona te odlučiti o zadržavanju stupnja tajnosti, promjeni stupnja tajnosti, deklasifikaciji ili oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podatka. Stavkom 2. propisano je da je prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka vlasnik podatka dužan zatražiti mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dok je stavkom 3. propisano da je vlasnik podatka dužan o postupku iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti i druga nadležna tijela propisana zakonom.

Iz navedene zakonske odredbe proizlazi kako isključivo vlasnik klasificiranih podataka ima zakonsku ovlast odlučiti o zadržavanju stupnja tajnosti, promjeni stupnja tajnosti, deklasifikaciji ili oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podatka, što je i ŽDO Bjelovar učinilo, te je temeljem dobivenog mišljenja Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost  i provedenog testa razmjernosti javnog interesa, odbilo žaliteljev zahtjev za pristup informacijama i zadržalo stupanj tajnosti „OGRANIČENO.“

Povjerenica za informiranje smatra da je pritom odlučan razlog zaštita učinkovitosti i integriteta rada državnog odvjetništva koja u konkretnom slučaju preteže nad mogućnošću  kontrole nad radom tijela javne vlasti od strane javnosti, koja je inače u javnom interesu. U ovom slučaju, predmetne informacije ne daju potpunu sliku i informaciju o radu pojedinog državnog odvjetništva, dok bi se istovremeno omogućavanjem pristupa informaciji stvorila mogućnost da ista bude korištena u nedozvoljene svrhe (npr. pritisak na državno odvjetništvo, izračun vjerojatnosti dodjele predmeta i sl.)

Što se tiče javnog interesa za informacijom koja je predmet postupka, drugostupanjsko tijelo analizom sadržaja u medijima, osim žaliteljevog interesa, nije utvrdilo postojanje javnog interesa za  predmetnim informacijama, a osim toga predmetne informacije se ne odnose na pitanja koja su u društvu smatrana pitanjima od javnog interesa, poput zaštite okoliša, ugrožavanja javnog zdravlja, prijetnji obrani i javnoj sigurnosti, potrošnje proračunskih sredstava, zakonitosti rada tijela javne vlasti, odgovornog donošenja političkih odluka i upravljanja javnom imovinom, kršenja ljudskih prava te mogućih slučajeva političke korupcije i sl.

Odgovornost za rad državnog odvjetništva leži na čelniku i kontrola se ostvaruje u zakonom propisanim postupcima, a k tome je glava IV. Zakona o državnom odvjetništvu posvećena izvješćima koje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te ostala državna odvjetništva upućuju Saboru RH, višim državnim odvjetništvima, ministru pravosuđa te Vladi RH.

Osim toga, žalitelj u žalbi prilikom osporavanja navoda iz pobijanog rješenja, nije naveo razloge zbog kojih smatra da bi se zatražena informacija trebala deklasificirati jer prevladava interes za omogućavanjem pristupa informaciji.

Drugostupanjsko tijelo ujedno ukazuje na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Sud), poslovni broj: US/II-49/14-6 od 5. studenoga 2014. godine, kojom je poništeno rješenje tuženog Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-04/13-01/314, URBROJ: 401-01/04-14-06 od 10. travnja 2014. godine. Predmetnim rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Vlade Republike Hrvatske KLASA: 008-01/13-08/05, URBROJ: 50302/28-13-1 od 29. kolovoza 2013. godine, te je podnositelju zahtjeva za pristup informacijama, udruzi GONG, omogućen pristup preslici zatražene informacije koja je klasificirana stupnjem tajnosti „POVJERLJIVO“ na način da  prije dostave klasificirane informacije postupi sukladno odredbama Zakona o tajnosti podataka o deklasifikaciji podataka.

Nastavno na navedenu presudu, ukazuje se kako je u njezinom obrazloženju Sud ocijenio da samo vlasnik podatka koji je u propisanom postupku klasificirani podatak takvim označio i za isti utvrdio stupanj tajnosti ovlašten odlučiti o zadržavanju stupnja tajnosti, promjeni stupnja tajnosti, deklasifikaciji ili oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podataka.

Sličnog je stajališta i Ustavni sud Republike Hrvatske, koji je odlukom, broj U-III-1267/2017 od 21. studenoga 2017. godine odbio ustavnu tužbu udruge GONG, zaključivši kako spomenutom presudom Suda poslovni broj: US/II-49/14-6 od 5. studenoga 2014. godine udruzi GONG nisu povrijeđena ustavna prava.

Slijedom navedenog, s obzirom da je u ovoj upravnoj stvari riječ o informacijama klasificiranim stupnjem tajnosti „OGRANIČENO“,  tijelo javne vlasti je kao vlasnik informacije temeljem dobivenog mišljena Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost i provedenog testa razmjernosti i javnog interesa, procijenilo da i dalje postoje razlozi zbog kojih je zatražena informacija klasificirana stupnjem tajnosti, stoga je žalitelju odlučilo uskratiti pristup predmetnoj informaciji, budući da razlozi za ograničenjem od pristupa prevladavaju nad razlozima za omogućavanjem pristupa traženoj informaciji.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 2. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je u prvostupanjskom bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

U žalbenom postupku je utvrđeno da je Radna grupa za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa ŽDO-a Bjelovar dana 28. ožujka 2018. godine provela test, te da je istog dana ŽDO Bjelovar poslalo dopis Uredu vijeća za nacionalnu sigurnost, kojim je zatražena dostava mišljenja. Nadalje je utvrđeno da je ŽDO Bjelovar dana 10. svibnja 2018. godine zaprimilo mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost KLASA: 008-01/15-01/14, URBROJ: 50439-05/22-18-442 od 4. svibnja 2018. godine. Iako bi tijela javne vlasti trebala mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost zatražiti i dobiti prije provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, takvo postupanje ŽDO-a Bjelovar nije moglo utjecati na drugačije rješenje stvari.

Stoga je u žalbenom postupku utvrđeno da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari slijedom čega je na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Neovisno ovom rješenju, prvostupanjsko tijelo kao vlasnik informacije se upućuje da sukladno zakonskim odredbama provodi periodične procjene stupnja tajnosti na temelju koje može promijeniti stupanj tajnosti ili izvršiti deklasifikaciju podataka imajući u vidu vrijednosti koje se štite određenim stupnjem tajnosti i da se radi o vođenju evidencije o radu državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.