KLASA: UP/II-008-07/18-01/322

URBROJ: 401-01/06-18-2

Zagreb, 23.5.2018. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... iz Đurmanca, ........., izjavljene protiv rješenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Broj: 05-10/15-2017 od 13.3.2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Broj: 05-10/15-2017 od 13.3.2018. godine u dijelu u kojem je u točki 3. izreke odbijen zahtjev za pristup informacijama ......... u pogledu traženja životopisa članova Upravnog vijeća navedene bolnice.

2.    Djelomično se odobrava ......... pravo na pristup preslici životopisa članova Upravnog vijeća u zadnjem sazivu (konstituirajuća sjednica) ........., ........., ........., .........i ........., na način da se na istima prekriju sljedeći osobni podaci: adresa, datum, mjesto i država rođenja, nacionalnost, državljanstvo, broj mobitela, adresa elektroničke pošte i vlastoručni potpisi.

3.    Odbija se žalba ......... u preostalom dijelu kao neosnovana.

4.    Nalaže se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem djelomično je omogućen pristup informacijama, djelomično odbijen te djelomično odbačen zahtjev ......... iz Đurmanca, ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, kojim je zatražio preslike svih ovjerenih Izjava o nepostojanju sukoba interesa i životopise za sve predsjednike i članove Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, temeljem članka 23. stavka 3. i 4, te stavka 5. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što su pojedine informacije iz predmetnog zahtjeva zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka te jer tijelo javne vlasti pojedine zatražene informacije ne posjeduje.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj navodi da pobija prvostupanjsko rješenje u cijelosti, s obzirom da je istim djelomično odbijen i odbačen njegov zahtjev za pristup informacijama. Smatra da sukladno ustavnim odredbama te odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ima pravo dobiti sve zatražene informacije. Od Povjerenice za informiranje traži da poništi osporeno rješenje i u cijelosti mu omogući pristup zatraženoj dokumentaciji te da na taj način omogući transparentnost legitimiteta svih članova i predsjednika Upravnih vijeća prvostupanjskog tijela. Žalitelj nadalje izražava svoje sumnje da mu tijelo javne vlasti namjerno onemogućuje pristup informacijama te izražava svoje sumnje u postojanje sukoba interesa određenih članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku terapiju Krapinske Toplice. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 25.9.2017. godine zatražio sljedeće: „moli da mu se dostave sve preslike svih ovjerenih izjava o nepostojanju sukoba interesa i životopise za sve predsjednike i članove Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.” Žalitelj je tražio i da se kao početni datum za postupanje po predmetnom zahtjevu uzme 1.1.2012. godine, te svi ostali potrebni datumi sve do dana uručivanja odnosno datuma slanja zahtijevane dokumentacije, odnosno da se prvostupanjsko tijelo vremenski vrati u prošlost koliko god je potrebno za pružanje traženih informacija. Nadalje je utvrđeno da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice rješenjem Broj: 05-10/15-2017 od 10.10.2017. godine odbila zahtjev žalitelja temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što je smatrala kako korisnik očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama te podnosi zahtjeve za pristup informacijama kojima opterećuje rad i redovito funkcioniranje tijela javne vlasti. Daljnjim uvidom u spis je utvrđeno da je Povjerenica za informiranje rješenjem KLASA: UP/II-008-07/18-01/4, URBROJ: 401-01/06-18-3 od 14.2.2018. godine poništila citirano rješenje i predmet vratila na ponovni postupak.

Također je utvrđeno da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, postupivši po citiranom rješenju Povjerenice za informiranje, u ponovnom postupku donijela osporeno rješenje Broj: 05-10/15-2017 od 13.3.2018. godine, kojim je u točki 1. djelomično odobrila žalitelju pristup informacijama, u točki 2. odbila zahtjev žalitelja vezano za Izjave o nepostojanju sukoba interesa u pogledu u točki 1. izreke navedenih osobnih podataka, u točki 3. odbila zahtjev žalitelja u pogledu traženja životopisa za članove Upravnog vijeća u zadnjem sazivu (konstituirajuća sjednica od 20.9.2017. godine), i u točki 4. odbacila zahtjev žalitelja u dijelu u kojem se traže informacije za predsjednika i članove Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od 1.1.2012. godine do početka zadnjeg mandata Upravnog vijeća, temeljem odredbi članka 23. stavka 3. i 4, te stavka 5. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što su pojedine informacije iz predmetnog zahtjeva zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka te jer tijelo javne vlasti pojedine zatražene informacije ne posjeduje. Iz spisa predmeta je utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo prije donošenja osporene odluke provelo test razmjernosti i javnog interesa.

Specijalna bolnica medicinsku terapiju Krapinske Toplice je dopisom Broj: 05-10/15-2017 od 17.4.2018. godine dostavila Povjerenici za informiranje kompletan spis po žalbi žalitelja na nadležno postupanje.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Odredbom članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. – pročišćeni tekst) propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Odredbom članka  7. stavka 1. podstavka 1. do 8. istog Zakona propisani su  pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka, dok je u članku 11. stavku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Ispitujući pravilnost provedenog testa razmjernosti prvostupanjskog tijela Povjerenica za informiranje je izvršila uvid u informacije koje su predmet ovog postupka te je uzela u obzir da iste sadrže moguće razloge za ograničenje pristupa informacijama te odredbu članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da ako informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Uvidom u predmetne informacije - Izjave o nepostojanju sukoba interesa te životopise članova Upravnog vijeća utvrđeno je da iste sadrže osobne podatke članova. Iz službene bilješke Specijalne bolnice za medicinsku terapiju Krapinske Toplice Broj: 05-10/14-2017 od 12.3.2018. godine o provedenom testu razmjernosti i javnog interesa proizlazi da je prilikom provođenja istog utvrđeno kako zatražene informacije iz predmetnog zahtjeva koje su u posjedu tijela javne vlasti sadrže osobne podatke te je zaključeno da se istima može djelomično omogućiti pristup, u pogledu imena i prezimena te radnih mjesta članova Upravnog vijeća, s obzirom da se isti plaćaju iz proračunskih sredstava, a u odnosu na ostale osobne podatke je zaključeno da prevladava zaštita osobnih podataka odnosno razlog za ograničenje pristupa informacijama. Međutim, iz provedenog testa razmjernosti prvostupanjskog tijela je vidljivo da u istom nisu u dovoljnoj mjeri uzete u obzir odredbe članka 18. a Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (Čistopis, Krapinske Toplice, ožujak 2017. godine), koji propisuje uvjete imenovanja članova Upravnog vijeća. Naime, u stavku 2. navedenog članka je navedeno da o ispunjavanju navedenih uvjeta (u stavku 1. istog članka) kandidat za člana Upravnog vijeća,između ostalog, prilaže životopis u kojem će obrazložiti ispunjenje propisanih uvjeta te ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Člankom 57. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine”, broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.) je propisano da Upravno vijeće zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave i grad ima pet članova i čine ga predstavnici: osnivača (predsjednik i 2 člana), radnika ustanove (2 člana), a stavkom 6. istog članka je propisano da članovi upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu.

S obzirom na navedeno te na činjenicu da su se u predmetnom zahtjevu tražili i životopisi članova Upravnog vijeća prvostupanjskog tijela, a s obzirom da su isti sukladno navedenim odredbama morali biti priloženi pri kandidaturi za člana Upravnog vijeća, jer se od kandidata tražilo da ispunjavaju određene uvjete (primjerice u pogledu visoke stručne spreme) te da su isti članovi Upravnog vijeća plaćeni iz javnih sredstava, u drugostupanjskom je postupku zaključeno da je u konkretnom slučaju primjenjiva odredba članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama odnosno da se navedenim životopisima također može djelomično omogućiti pristup, uz zaštitu određenih osobnih podataka, i to adrese, datuma, mjesta i države rođenja, nacionalnosti, državljanstva, broja mobitela, adrese elektroničke pošte i vlastoručnog potpisa. Naime u odnosu na navedene osobne podatke, Povjerenica za informiranje smatra da ne prevladava javni interes za istima, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da bi omogućavanje pristupa navedenim podacima predstavljalo nepotrebno zadiranje u privatni život članova Upravnog vijeća prvostupanjskog tijela, pa je sukladno navedenom trebalo prekriti navedene podatke, a kako je to navedeno u točki 2. izreke ovog rješenja.

Osim toga, također se ističe da iz spisa predmeta ne proizlazi da su se vodile bilo kakve javne rasprave vezano za navedene informacije, da se ista ne odnose na pitanje javnog zdravlja, javne sigurnosti ili zaštite okoliša, niti na pitanje raspolaganje javnim sredstvima te nije vjerojatno da bi objava istih informacija doprinijela javnom interesu u smislu ostvarivanja temeljnih vrijednosti društvenog poretka i specifičnim načelima funkcioniranja tijela javne vlasti (kao što su dobro upravljanje, zakonitost, odgovornost, integritet), pa se ne mogu niti prihvatiti žalbeni navodi žalitelja u kojima se poziva na zaštitu javnog interesa.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao u točkama 1., 2. i 4. izreke ovog rješenja.

U odnosu na točku 2. osporenog rješenja kojom je odbijen predmetni zahtjev u pogledu dostave osobnih podataka koji su navedeni u Izjavama o nepostojanju sukoba interesa članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice medicinsku terapiju Krapinske Toplice, i to adrese, OIB-a, datuma rođenja, broja osobne iskaznice i vlastoručnog potpisa, u drugostupanjskom je postupku zaključeno da u odnosu na navedene osobne podatke ne prevladava javni interes, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje. Naime, u konkretnom slučaju interes javnosti je zadovoljen dostavom žalitelju dokumenata iz kojih se može utvrditi ime i prezime članova Upravnog vijeća jer će isti biti plaćeni iz javnih sredstava, a dostava navedenih osobnih podataka istih osoba, predstavljala bi nepotrebno zadiranje u njihov privatni život.

U odnosu na točku 4. izreke osporenog rješenja, na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, s obzirom da je utvrđeno da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje Izjave o nepostojanju sukoba interesa i životopise za predsjednika i članove Upravnog vijeća Specijalne bolnice medicinsku terapiju Krapinske Toplice, za razdoblje od 1.1.2012. godine do početka zadnjeg mandata istog vijeća. Pri navedenom se posebno ističe da nije u nadležnosti Povjerenice za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno može li se korisnicima omogućiti pristup informaciji za koju je nedvojbeno utvrđeno da je u posjedu tijela javne vlasti.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

S obzirom na navedeno Povjerenica za informiranje je u drugostupanjskom postupku zaključila da je osporeno rješenje  pravilno i na zakonu osnovano u dijelu koji se odnosi na točke 1., 2. i 4. izreke istog rješenja.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno je kao pod točkom 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.