KLASA: UP/II-008-07/17-01/1110

URBROJ: 401-01/10-18-3

Zagreb, 09. svibnja 2018. godine

 

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ......... iz Đurmanca, ........., izjavljene protiv rješenja Srednje škole Konjščina, KLASA: UP/I-008-02-02/17-02-1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-2 od 10. studenog 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Srednje škole Konjščina, KLASA: UP/I-008-02-02/17-02-1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-2 od 10. studenog 2017. godine u dijelu u kojem je žalitelju omogućen pristup natječaju za zasnivanje radnog odnosa, KI: 112-07-01/17-02-1, Urbroj: 2211/04-380/1-2-11 od 03. listopada 2017. godine, prijavi na natječaj za nastavnicu informatike i računalstva primljenu i urudžbiranu u Srednjoj školi Konjščina 12. listopada 2017. godine pod klasifikacijskom oznakom: 112-03-01/17-02-6, urudžbeni broj: 2211/04-380/1-2-9 s prilozima: preslika diplome, preslika potvrde o završenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj izobrazbi, te odluci Školskog odbora Srednje škole Konjščina KL: 112-03-01/17-02-6 Ur.broj: 2211/04-380/1-2-10 od 26. listopada 2017. godine.

2.    Djelomično se odobrava ......... odobrava pravo na pristup preslikama sljedećih dokumenata odabrane kandidatkinje:

-        životopisu, na način da se na istom prekrije fotografija, te podaci o adresi, broju telefona, broju mobilnog telefona, adresi elektroničke pošte te datumu rođenja odabrane kandidatkinje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 29. kolovoza 2017. godine na način da se na istoj prekriju podaci o datumu rođenja, osobnom broju i osobnom identifikacijskom broju odabrane kandidatkinje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        uvjerenju Općinskog suda u Varaždinu, broj: Su-Ukp-2181/2017 od 19. srpnja 2017. godine da se protiv odabrane kandidatkinje ne vodi kazneni postupak na način da se na istom prekriju podaci o datumu rođenja i osobnom identifikacijskom broju odabrane kandidatkinje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        ugovoru o radu od 30. listopada 2017. godine na način da se na istom prekrije podatak o adresi i vlastoručnom potpisu odabrane kandidatkinje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

3.    Odobrava se ......... pravo na pristup preslikama sljedećih dokumenata:

-        obrascu Prijave potrebe za radnikom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

-        dopisu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, KLASA: 602-03/17-01/39, URBROJ: 2140-03/7-17-06 od 03. listopada 2017. godine

4.    Odbacuje se zahtjev za pristup informacijama ......... u dijelu u kojem traži rang listu kandidata, pozive kandidatima na razgovor te odluku o imenovanju povjerenstva za odabir kandidata.

5.    Odbija se zahtjev za pristup informacijama ......... u dijelu u kojem traži presliku dokumentacije neizabranih kandidata.

6.    Nalaže se Srednjoj školi Konjščina da postupi sukladno točkama 2. i 3. izreke ovog rješenja u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem žalitelju je djelomično omogućen uvid u sljedeću dokumentaciju: Natječaj za zasnivanje radnog odnosa od 03. listopada 2017. godine, prijava na natječaj za nastavnicu informatike i računalstva od 12. listopada 2017. godine s prilozima (preslika diplome, preslika potvrde o završenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj izobrazbi, te odluci Školskog odbora od 26. listopada 2017. godine.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno podnio žalbu u kojoj u bitnom navodi da osporava prvostupanjsko rješenje u cijelosti. Ističe da prvostupanjsko tijelo nije u cijelosti postupilo sukladno njegovu zahtjevu za pristup informacijama, odnosno da je samo djelomično izvršio uvid i dobio dio preslika traženih informacija. Smatra da sukladno Ustavu RH i Zakonu o pravu na pristup informacijama ima pravo dobiti tražene dokumente. Predlaže da se žalba prihvati.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 30. listopada2017. godine tražio uvid u kompletan natječajni postupak i  natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto nastavnik informatike i računalstva, 1 izvršitelj na određeno, puno radnjo vrijeme (koji je objavljen 04. listopada 2017. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), te dobivanje preslika odgovarajućih dokumenata vezanih uz taj natječaj.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Prema odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Odredbom članka 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da će se preostali dijelovi informacije učiniti dostupnim, ako tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju sukladno stavcima 2. i 3. navedenog članka.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljena je službena bilješka, KLASA: UP/I-008-02-02/17-02-1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-4 od 15. studenog 2017. godine iz koje proizlazi da je žalitelju omogućen uvid i izrađivanje preslika dokumentacije koja mu je odobrena rješenjem prvostupanjskog tijela, KLASA: UP/I-008-02-02/17-02/1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-2 od 10. studenog 2017. godine.

Također je utvrđeno da je dopisom prvostupanjskog tijela, KLASA: UP/I-008-02-02/17-02-1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-3 od 10. studenog 2017. godine, koji je uručen žalitelju dana 14. studenog 2017. godine zajedno sa prvostupanjskim rješenjem, što je razvidno iz dostavnice koja prileži spisu, žalitelju dostavljena sljedeća dokumentacija: tekst natječaja, KLASA: 112-07-01/17-02-1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-11 od 03. listopada 2017. godine, prijava na natječaj odabrane kandidatkinje na kojoj su prekriveni osobni podaci kandidatkinje te podaci o ranijim poslodavcima, diploma na kojoj je prekriven podatak o datumu i mjestu rođenja odabrane kandidatkinje, potvrda o završenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj izobrazbi na kojoj su prekriveni podaci o datumu i mjestu rođenja odabrane kandidatkinje i Odluka Školskog odbora, KLASA: 112-03-01/17-02-6, URBROJ: 2211/04-380/1-2-10 od 26. listopada 2017. godine na kojoj je prekriven podatak o adresi odabrane kandidatkinje.

Vezano uz navedenu dokumentaciju, Povjerenica za informiranje smatra da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo,odnosno pravilo provelo test razmjernosti i javnog interesa, osim u dijelu u kojem je žalitelju onemogućen pristup podacima o ranijim poslodavcima odabrane kandidatkinje.

Naime, ukoliko su raniji poslodavci odabranog kandidata tijela javne vlasti, u tom slučaju prevladava javni interes u odnosu na potrebu zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da se rad zaposlenika tijela javne vlasti financira iz javnih sredstava.

Međutim, kako će žalitelju pristup podacima o ranijim poslodavcima odabranog kandidata biti omogućen kroz životopis odabrane kandidatkinje, što će biti niže obrazloženo, nije bilo potrebno poništavati odluku prvostupanjskog tijela u tom dijelu.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao pod točkom 1. izreke ovog rješenja.

Kako prvostupanjsko tijelo nije odlučilo o cjelokupnom zahtjevu žalitelja, već mu je dostavilo samo dio dokumentacije koja čini natječajnu dokumentaciju, ističe se sljedeće.

S obzirom da će se sredstva za rad izabranog kandidata financirati iz javnih sredstava, Povjerenica za informiranje ističe da javnost ima pravo biti upoznata s činjenicom ispunjava li izabrani kandidat uvjete iz natječaja.

Uvidom u tekst natječaja, KLASA: 112-07-01/17-02-1, URBROJ: 2211/04-380/1-2-11 od 03. listopada 2017. godine utvrđeno je da su, uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, presliku diplome ili potvrde o stečenom obrazovanju, presliku uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za osobe koje su završile studij nenastavničkog smjera), uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu.

Uspoređujući navedenu dokumentaciju s dokumentacijom koja je dostavljena žalitelju, proizlazi da žalitelju nije omogućen pristup životopisu odabrane kandidatkinje, uvjerenju o nekažnjavanju te potvrdi o ostvarenom stažu, koji dokumenti također predstavljaju dokumente koji su uvjet natječaja.

Posebno se ukazuje prvostupanjskom tijelu da je sukladno odredbi članka 23. stavka 5. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dužno donijeti rješenje ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavku 2., 3. i 4. u vezi s člankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. Dakle, prvostupanjsko tijelo je bilo dužno u odnosu na svaki dokument koji predstavlja uvjet natječaja, a kojem žalitelju nije omogućen pristup donijeti odluku u obliku rješenja (koja sukladno članku 98. stavku 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, 47/09) mora biti sastavni dio izreke), a kako bi žalitelj protiv iste mogao koristiti Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pravni lijek.

Slijedom navedenog, valjalo je u žalbenom postupku sukladno članku 25. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama provesti test razmjernosti te utvrditi mogu li se tražene informacije omogućiti žalitelju u cijelosti ili djelomično.

Uvidom u životopis odabrane kandidatkinje utvrđeno je da isti sadrži fotografiju odabrane kandidatkinje, podatak o adresi, broju telefona, broju mobilnog telefona, adresi elektroničke pošte te datumu rođenja.

Iz potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 29. kolovoza 2017. godine proizlazi da ista sadrži podatak o datumu rođenja, osobnom broju i osobnom identifikacijskom broju odabrane kandidatkinje.

Uvidom u uvjerenje Općinskog suda u Varaždinu Su-Ukp-2181/2017 od 19. srpnja 2017. godine da se protiv odabrane kandidatkinje ne vodi kazneni postupak utvrđeno je da isto sadrži podatak o datumu rođenja i osobnom identifikacijskom broju odabrane kandidatkinje.

Iz ugovora o radu odabrane kandidatkinje od 30. listopada 2017. godine proizlazi da isti sadrži adresu i vlastoručni potpis odabrane kandidatkinje.

U odnosu na podatke koji su gore navedeni, Povjerenica za informiranje smatra da ne prevladava javni interes za istim, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da bi omogućavanjem pristupa navedenim podacima predstavljalo nepotrebno zadiranje u privatni život navedene osobe, pa je sukladno članku 15. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo prekriti navedene podatke.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao pod točkama 2. i 6. izreke ovog rješenja.

Osim što natječajna dokumentacija sadrži i podatke kandidata, treba imati u vidu da natječajna dokumentacija sadrži i podatke iz kojih je vidljivo postupanje tijela javne vlasti (kao što je primjerice tekst natječaja koji je dostavljen žalitelju).

Uvidom u spis utvrđeno je da istom prileži obrazac Prijave potrebe za radnikom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te dopis Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, KLASA: 602-03/17-01/39, URBROJ: 2140-03/7-17-06 od 03. listopada 2017. godine iz kojih proizlazi da u evidenciji Ureda ne postoji zaposlenik profila koji se traži natječajem.

S obzirom da je iz navedene dokumentacije vidljivo postupanje tijela javne vlasti sukladno zakonskim obvezama prilikom zasnivanja radnog odnosa, Povjerenica za informiranje smatra da prevladava javni interes za navedenim informacijama, jer se omogućavanjem pristupa istim osigurava provedba načela transparentnosti u javnim natječajima.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao pod točkama 3. i 6. izreke ovog rješenja.

Što se tiče dijela zahtjeva žalitelja kojim traži rang listu kandidata, pozive kandidatima na razgovor te odluku o imenovanju povjerenstva za odabir kandidata, ističe se sljedeće.

Prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, dok je člankom 114. stavkom 1. navedenog Zakona propisano da o zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

Dakle, relevantne odredbe jasno propisuju da je ovlast ravnatelja škole da Školskom odboru predloži kandidata s kojim će se sklopiti ugovor o radu, a iz odluke Školskog odbora, KLASA: 112-03-01/17-02-6, URBROJ: 2211/04-380/1-2-10 od 26. listopada 2017. godine proizlazi da je Školski odbor dao prethodnu suglasnost na sklapanje ugovora o radu.

Iz svega proizlazi da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje informaciju o rang listi kandidata, poziv kandidatima na razgovor i odluku o imenovanju povjerenstva za odabir kandidata, pa je pravilnom primjenom odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo odbaciti zahtjev žalitelja u navedenom dijelu, iz kojeg razloga je odlučeno kao pod točkom 4. izreke rješenja.

Međutim, iz izreke prvostupanjskog rješenja ne proizlazi da je odlučeno o dijelu zahtjeva žalitelja koji se odnosi na natječajnu dokumentaciju neizabranih kandidata (samo je u obrazloženju navedeno da za isto ne postoji javni interes), pa je u žalbenom postupku valjalo odlučiti i tom dijelu zahtjeva.

Sukladno članku 25. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisana ovlast Povjerenika za informiranje da u žalbenom postupku provede test razmjernosti i javnog interesa, Povjerenica za informiranje smatra da u odnosu na dokumentaciju neizabranih kandidata, s obzirom da nisu primljeni na radno mjesto i neće biti plaćeni za svoj rad izjavnih sredstava, te da se za konkretni natječajni postupak ne vode javne rasprave, ne postoji interes javnosti za dobivanjem navedenih informacija, već postoji žaliteljev osobni interes, iz kojeg razloga je u tom dijelu trebalo odbiti zahtjev žalitelja.

Osim toga, također se ističe da iz spisa predmeta ne proizlazi da su se vodile bilo kakve javne rasprave vezano za dokumentaciju neizabranih kandidata, predmetne informacije ne odnose se na pitanja javnog zdravlja, javne sigurnosti ili zaštite okoliša, niti na pitanje raspolaganje javnim sredstvima, niti je vjerojatno da bi objava traženih informacija doprinijela javnom interesu u smislu ostvarivanja temeljnih vrijednosti društvenog poretka i specifičnim načelima funkcioniranja tijela javne vlasti  (kao što su dobro upravljanje, zakonitost, odgovornost, integritet).

Člankom 116. stavkom 1. točkom 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješavanje stvari.

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao pod točkom 5. izreke rješenja, s obzirom da navedeni propust prvostupanjskog tijela nije utjecao na rješavanje stvari.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.