KLASA: UP/II-008-07/18-01/101

URBROJ: 401-01/06-18-3

Zagreb, 5.4.2018. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 122. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), povodom žalbe .........iz Đurmanca, ........., izjavljene protiv rješenja o prigovoru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018. od 12.1.2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ........., izjavljena protiv rješenja o prigovoru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018. od 12.1.2018. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018. od 12.1.2018. godine odbijen je kao neosnovan prigovor ......... (dalje u tekstu: žalitelj) podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske Broj: 511-17-01/3-415/5-2-2017. od 28.12.2017. godine, a koja mu je dostavljena povodom zahtjeva za pristup informacijama koji je navedenom tijelu javne vlasti uputio 15.12.2017. godine. Zahtjevom za pristup informacijama žalitelj je zatražio kompletnu dokumentaciju i postupak policijskih službenika po prijavi događaja 23.11.2017. godine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice odnosno u predmet vezan za prijavu događaja koju je podnio, temeljem odredbe članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, a u vezi s odredbom članka 18. stavka 5. istog Zakona, a kojom je obaviješten da se njegov zahtjev ne smatra zahtjevom za pristup informacijama u zakonskom smislu.

Protiv navedenog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da mu po predmetnom zahtjevu za pristup informacijama nije omogućen potpuni uvid u svu zahtijevanu dokumentaciju i dobivanje preslika određenih dokumenata. Žalitelj također navodi kako smatra da ima pravo na pristup zatraženim informacijama te od Povjerenice za informiranje traži da poništi osporeno rješenje i istima mu omogući pristup u cijelosti. Nadalje, žalitelj pojašnjava da se u predmetnom slučaju radilo o sjednici Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku terapiju Krapinske Toplice na koju mu je zabranjen pristup iako se uredno prijavio, sumnjajući da je navedeno učinjeno zbog prikrivanja nezakonitosti te zbog navedenog smatra da mu se sukladno Ustavu i Zakonu u cijelosti treba omogućiti pristup svoj zatraženoj dokumentaciji iz predmetnog zahtjeva, a vezano za prijavljeni događaj. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 15.12.2017. godine Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi Krapinsko-zagorskoj, podnio zahtjev za pristup informacijama sljedećeg sadržaja: „moli da im se omogući uvid u kompletnu dokumentaciju i postupak (zapisnik s mjesta događaja, izvješće o postupanju broj 511-17-05/2-34/292-2017 itd.) policijskih službenika po prijavi događaja 23.11.2017. godine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice odnosno predmet, a sve vezano za podnesenu prijavu događaja i njihove zahtjeve za izdavanjem odgovarajućih potvrda o istom (Zahtjev za izdavanje Potvrde o događaju ......... od 24.11.2017. godine i Zahtjev za izdavanje Potvrde o događaju ......... od 24.11.2017. godine) te da im se omogući dobivanje preslika odgovarajućih dokumenata vezano uz izlazak policijskih službenika (identifikacijskih oznaka/značke 23930 i 37875) po prijavi događaja, provedenom postupanju i navedenom predmetu.

Daljnjim uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je povodom navedenog zahtjeva,  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, a u vezi s odredbom članka 18. stavka 5. istog Zakona, žalitelju dostavila obavijest Broj: 511-17-01/3-415/5-2-2017. od 28.12.2017. godine, kojom ga je izvijestila da se njegov zahtjev ne smatra zahtjevom za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, iako je tako nazvan. Uvidom u spis predmeta također je utvrđeno da je žalitelj protiv citirane obavijesti podnio prigovor te da je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska postupajući po istom donijela osporeno rješenje Broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018. od 12.1.2018. godine, kojim je odbila isti kao neosnovan, a protiv kojeg je žalitelj izjavio žalbu u ovom predmetu.

U članku 18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama  je propisano da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Članak 23. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje kad obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ovoga Zakona, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.

Člankom 156. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice.

Odredbom članka 122. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se prigovor izjavljuje čelniku tijela, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Stavkom 2. istog članka propisano je da se odredbe o obliku, sadržaju i predaji žalbe na odgovarajući način primjenjuju i na prigovor. U stavku 3. navedenog članka propisano je da čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora. Stavak 4. istoga članka propisuje da se protiv rješenja prvostupanjskog tijela o prigovoru može izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenutu upravni spor. Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

U obrazloženju osporenog rješenja o prigovoru koje je temeljem članka 122. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku donio Načelnik Policijske uprave Krapinsko-zagorske, navodi se kronologija postupanja po predmetnom zahtjevu žalitelja i njegovom prigovoru. Također, iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je iz sadržaja predmetnog zahtjeva zaključeno da se u konkretnom slučaju ne radi o zahtjevu za pristup informacijama odnosno o slučaju opisanom u članku 18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a o čemu se ne donosi rješenje, nego se sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. korisniku izdaje obavijest, pa je iz navedenog razloga predmetni prigovor ocijenjen kao neosnovan.

U žalbenom postupku a slijedom traženja Povjerenice za informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska dostavila je u spisu predmeta očitovanje Broj: 511-17-01/3-415/5-2-2018. od 6.2.2018. godine te primjerak izdane potvrde vezano za prijavu koju je Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi Krapinsko-zagorskoj podnio žalitelj zajedno sa još jednom osobom, a koja je izdana na zahtjev stranke temeljem članka 159. Zakona o općem upravnom postupku. U citiranom dopisu Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska se očitovala Povjerenici za informiranje o tome da je podnositelju predmetnog zahtjeva dostupna potvrda o prijavi kao prijavitelju, navodeći kako temeljem članka 159. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku javnopravna tijela izdaju potvrde te kako se iste sukladno stavku 4. istoga članka izdaju na zahtjev stranke.

U drugostupanjskom postupku po žalbi protiv osporenog rješenja o prigovoru Povjerenica za informiranje je izvršila uvid u dokumentaciju spisa predmeta i razmotrila sadržaj predmetnog zahtjeva te navode žalitelja iz predmetnog prigovora te žalbe kao i navode tijela javne vlasti iz obavijesti koja je žalitelju dostavljena povodom predmetnog zahtjeva te osporenog rješenja, kao i u sve relevantne zakonske odredbe koje se odnose na zahtjev žalitelja i postupanje tijela javne vlasti po istom. Također, Povjerenica za informiranje je izvršila uvid u primjerak potvrde koja je na njegovo traženje izdana žalitelju, a kojim je utvrđeno da se radi o informaciji koja se odnose na prijavu žalitelja, a koje isti može zatražiti i dobiti sukladno odredbi drugog posebnog propisa odnosno sukladno članku 159. Zakona o općem upravnom postupku.

S obzirom da je u ovom predmetu utvrđeno da se ne primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama jer se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama, nego uvidu u spise predmeta, Povjerenica za informiranje je zaključila da je prvostupanjsko tijelo ispravno provelo postupak te ispravno postupilo kad je žalitelju uputilo obavijest sukladno članku 18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama te nakon toga odbilo prigovor podnositelja protiv iste obavijesti kao neosnovan. Osim navedenog, u obavijesti koju je Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo žalitelju, isti je upućen da o prijavljenom događaju može dobiti odgovarajuću potvrdu odnosno na koji način može ostvariti svoje traženje, iz čega proizlazi da žalitelj nije uskraćen za ostvarivanje svog prava po drugom propisu, a ovim se rješenjem ne dira u pravo stranke da traži uvid u spis predmeta sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je žalitelju uputilo obavijest sukladno članku 23. stavku 1. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama uputivši ga na način ostvarivanja njegovog prava, pa se prigovori i navodi žalitelja ne mogu prihvatiti te je također zaključeno da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je njegov prigovor odbilo kao neosnovan. Pri navedenom se posebno ističe činjenica da bi se informacije kojima je omogućen pristup sukladno načelu jednakosti iz članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama u tom slučaju mogle učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi te da u slučaju omogućavanja pristup informaciji, korisnik ima pravo tu informaciju javno iznositi sukladno odredbi članka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                                     

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.