KLASA: UP/II-008-07/18-01/154

URBROJ: 401-01/10-18-2

Zagreb, 29. ožujka 2018. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ......... iz Đurmanca, ........., izjavljene protiv rješenja ZAGORSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o., Broj: 210/25-17-02/02 od 14. studenog 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje ZAGORSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o., Broj: 210/25-17-02/02 od 14. studenog 2017. godine.

2.    Djelomično se odobrava ......... pravo na pristup Ugovora o radu direktorice društva od 16. prosinca 2016. godine na način da se na istom prekrije podatak o adresi direktorice društva, te se u tom dijelu zahtjev za pristup informacijama odbija.

3.    Djelomično se odobrava ......... pravo na pristup preslikama obračunskih lista za direktoricu društva za razdoblje od prosinca 2016. godine do listopada 2017. godine na način da se omogući pristup svim podacima o poslodavcu, imenu radnika, mjestu rada, osnovi osiguranja, svim podacima u organizacijskom dijelu, svim podacima u elementima obračuna, svim podacima u radnim satima, te podatku o naknadi troškova prijevoza, dok je ostale podatke potrebno prekriti, u kojim dijelovima se odbija zahtjev za pristup informacijama.

4.    Odobrava se ......... pravo na pristup preslici pregleda obračuna putnih naloga za direktoricu društva za razdoblje od 11. prosinca 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, te za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. listopada 2017. godine.

5.    Djelomično se odobrava ......... pravo na pristup preslikama obračuna putnih naloga broj 141, 144, 142, 130, 129, 127, 126, 121, 119, 117, 115, 113, 110, 106, 105, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 88, 87, 86, 83, 82, 81, 79, 69, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 48, 45, 43, 41, 34, 33, 29, 28, 26, 25, 14, 13, 9, 4, 3, 2 i 194, na način da se na istim prekrije podatak o osobnom identifikacijskom broju direktorice, broju mobitela direktorice te podatak o registarskim oznakama osobnog automobila direktorice društva, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

6.    Djelomično se odobrava ......... pravo na pristup preslikama putnih radnih listova, podacima o kretanju vozila te troškovima goriva za razdoblje od 12. prosinca 2016. godine do 31. listopada 2017. godine na način da se na istim prekriju imena i prezimena i vlastoručni potpisi osoba, osim za direktoricu društvu, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

7.    Odobrava se ......... pravo na pristup preslici Ugovora o pružanju redarskih usluga, br. 6-ZZ-81/17b od 23. listopada 2017. godine.

8.    Djelomično se odobrava ......... pravo na pristup preslici računa br. 21/EHCR/N1 od 19. listopada 2017. godine na način da se na istom prekrije vlastoručni potpis osobe koja je ovjerila račun, te se u tom dijelu zahtjev za pristup informacijama odbija.

9.    Odbacuje se zahtjev ......... u dijelu u kojem traži odobrenja za rad kod drugih pravnih ili fizičkih osoba za direktoricu društva.

10. Nalaže se Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. da postupi sukladno točkama 2. do 8. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) u točkama 1., 2. i 3., iz razloga što prvostupanjsko tijelo smatra da su tražene informacije zaštićene zakonom kojim se uređuje pitanje zaštite osobnih podataka (članak 15. stavak 2. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama), a u odnosu na točke 4. i 5. zahtjeva iz razloga što prvostupanjsko tijelo smatra da se u tom dijelu ne radi o zahtjevu za pristup informacijama (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj navodi da pobija prvostupanjsko rješenje u cijelosti. Smatra da sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ima pravo dobiti tražene informacije, odnosno da ne postoje zakonske zapreke za ustupanje traženih informacija iz kojih je vidljivo trošenje proračunskih financijskih sredstava. Predlaže da se žalba prihvati.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 31. listopada 2017. godine tražio sljedeće informacije:

1)    Sve preslike sklopljenih ugovora o radu i njihovih izmjena između Zagorske razvojne agencije d.o.o. i gospođe .........

2)    Sve preslike svih izdanih odobrenja za rad kod drugih pravnih i/Ili fizičkih osoba za gospođu .........

3)    Sve preslike odgovarajućih dokumenata iz kojih su vidljivi svi nastali troškovi što je podmirila Zagorska razvojna agencija d.o.o., a u korist gospođe ......... (kao kao što je redovita plaća (isplatni listovi), službena putovanja (inozemna ili tuzemna), edukacije (inozemne i tuzemne), seminari (inozemni i tuzemni), predavanja (inozemna i tuzemna), konferencije (inozemna i tuzemne), pozvana predavanja (inozemna i tuzemna), putni troškovi (svi odgovarajući dokumenti koji pravdaju nastale troškove za upotrebu svih službenih vozila Zagorske razvojne agencije d.o.o. u tuzemstvu i inozemstvu, svi odgovarajući dokumenti koji pravdaju nastale troškove za upotrebu svih vrsta javnih prijevoznih sredstava u tuzemstvu i inozemstvu, Izjave o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz, Izjave o adresi stanovanja s koje zaposlenik najčešće dolazi na posao i odlazi s posla

4)    Sve preslike svih važećih sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji i izdanih radnih naloga izmešu svih zaštitarskih pravnih i/Ili fizičkih osoba i Zagorske razvojne agencije d.o.o. počevši od 01. rujna 2017. godine pa sve do datuma uručivanja, odnosno slanja dokumentacije

5)    Sve preslike svih sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji između svih pravnih i/ili fizičkih osoba i Zagorske razvojne agencije d.o.o., kao i odgovarajuće preslike primljenih račuba (i/ili ugovora o autorskom djelu) od svih tih pravnih i/Ili fizičkih osoba, a koja su angažirane od strane Zagorske razvojne agencije d.o.o. u svrhu održavanja svih vrsta edukacija, seminara, radionica, predavanja i tehničke potpore počevši od 01. rujna 2017. godine pa sve do datuma uručivanja, odnosno slanja zahtjevane dokumentacije

Također traži da se kao početni datumi uzmu datumi nastajanja i/ili zaprimanja odgovarajućeg dokumenta, te svi ostali potrebni datumi sve do dana uručivanja odnosno datuma slanja zahtijevane dokumentacije, te traži da se prvostupanjsko tijelo vremenski vrati u prošlost koliko god je potrebno za pružanje traženih informacija.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Prema odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Odredbom članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja u bitnom proizlazi da prvostupanjsko tijelo, u odnosu na točke 1. i 3. zahtjeva žalitelja, po provedenom testu razmjernosti i javnog interesa, smatra da prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u odnosu na javni interes, dok u odnosu na preostale točke zahtjeva prvostupanjsko tijelo smatra da isti ne predstavlja zahtjev za pristup informacijama u smislu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Navedenu argumentaciju prvostupanjskog tijela nije moguće prihvatiti iz sljedećih razloga.

Naime, sama činjenica što tražene informacije sadrže zaštićene osobne podatke ne može biti razlog za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama u cijelosti, posebno imajući u vidu odredbu članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da će se preostali dijelovi informacije učinit dostupnim, ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, a iz obrazloženja osporenog rješenje proizlazi da prvostupanjsko tijelo uopće nije razmatralo mogućnost primjene navedene odredbe u konkretnom slučaju.

Što se tiče provedenog testa razmjernosti i javnog interesa, u istom nisu stvarno analizirani razlozi za i protiv omogućavanja pristupa traženoj informaciji, a svrha istog svakako nije pronaći razloge za onemogućivanje pristupa informacijama.

Slijedom navedenog, u pogledu informacija navedenih u točkama 2. do 8. izreke ovog rješenja utvrđeno je da se radi o  informacijama koje se odnose na sklopljene ugovore i potrošnju financijskih sredstava prvostupanjskog tijela (isplata plaće i drugih davanja, te za iste nedvojbeno postoji javni interes, međutim, na dio tih informacija se može primijeniti  ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Informacije o direktoru društva koje je tijelo javne vlasti, u ovom slučaju Zagorske razvojne agencije d.o.o. koja je osnovana od strane Krapinsko-zagorske županije, ulaze u krug informacija  za koje su građani posebno zainteresirani, s obzirom na to da direktor društva organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa prvostupanjsko tijelo te je odgovoran za zakonitost rada navedenog trgovačkog društva.

Upravo zbog navedenog, u konkretnom slučaju u drugostupanjskom postupku nije razmatrana mogućnost primjene odredbe članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama o zlouporabi prava, a imajući u vidu opseg informacija koje žalitelj traži svojim zahtjevom.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. – pročišćeni tekst) propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Odredbom članka  7. stavka 1. podstavka 1. do 8. istog Zakona propisani su  pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka, dok je u članku 11. stavku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Slijedom navedenog, Povjerenica za informiranje smatra da u odnosu na osobne podatke kao što su osobni identifikacijski broj, adresa, vlastoručni potpis te ostale podatke navedene u točki 2., 3., 6. i 8. izreke, odnosno podatke koji nisu navedeni u izreci (točka 5.) ne prevladava javni interes, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje. Naime, u konkretnom slučaju interes javnosti je zadovoljen dostavom žalitelju dokumenata iz kojih se može utvrditi raspolaganje javnim sredstvima, a dostava gore navedenih podataka predstavljala bi nepotrebno zadiranje u privatni život zaposlenika prvostupanjskog tijela.

Posebno se napominje da u odnosu na dokumente navedenu u točkama 4. i 7. izreke ovog rješenja Povjerenica za informiranje ne nalazi postojanje zakonskih ograničenja, iz kojeg razloga je trebalo žalitelju u cijelosti omogućiti pristup istim.

U odnosu na dio obrazloženja prvostupanjskog rješenja u kojem se navodi da dio zahtjeva žalitelja ne predstavlja zahtjev za pristup informacijama u smislu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, ističe se da je navedeni zahtjev žalitelja dovoljno određen (u točki 4. se traži ugovor koji se odnosi na zaštitarske usluge, a u točki 5. ugovor o poslovnoj suradnji za održavanje seminara ili edukacija).

Osim toga, iz činjenice da je Povjerenici za infomiranje u žalbenom postupku dostavljena i navedena dokumentacija, također proizlazi da je zahtjev žalitelja u tom dijelu bio određen, posebno imajući u vidu da se u tom dijelu traže informacije za razdoblje od 01. rujna 2017. godine do dana podnošenja zahtjeva (31. listopada 2017. godine), pa je prvostupanjsko tijelo pogrešno primijenilo odredbu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Napominje se da pri omogućavanju pristupa informacijama tijela javne vlasti trebaju imati u vidu odredbu članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojemu tijela javne vlasti imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije te dostavom informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.), koje je donijela Povjerenica za informiranje.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao u točkama 1. do 8. i točki 10. izreke ovog rješenja.

Što se tiče točke 3. osporenog rješenja, ističe se da iz dopisa prvostupanjskog tijela Povjerenici za informiranje, Broj: 210/25-17-02/05 od 14. prosinca 2017. godine proizlazi da  prvostupanjsko tijelo ne posjeduje odobrenja za rad kod drugih fizičkih i pravnih osoba za direktoricu društva, pa je pravilnom primjenom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo odbaciti zahtjev žalitelja u tom dijelu.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao pod točkom 9. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.