KLASA: UP/II-008-07/18-01/54

URBROJ: 401-01/05-18-2

Zagreb, 1. 3. 2018.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ......... iz Zagreba, ........., izjavljene protiv rješenja Hrvatske Lutrije d.o.o., ur.broj: DPOS-10-2-2018/2335 od 10. 1. 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija,  donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Hrvatske Lutrije d.o.o., ur.broj: DPOS-10-2-2018/2335 od 10. 1. 2017. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

 

O b r a z l o ž e n j e

Pobijanim rješenjem  Hrvatske Lutrije d.o.o. odbijen je zahtjev za ponovnu uporabu informacija ......... (dalje u tekstu: žalitelj) kojim su zatraženi povijesni podaci o klađenjima na utakmice 1. Hrvatske nogometne lige. Predmetni zahtjev je odbijen temeljem članka 30. stavka 1. točke  8. Zakona o pravu na pristup informacijama,  jer se zahtjev odnosi na informacije koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.

Žalitelj je na pobijano rješenje pravovremeno izjavio žalbu, u kojoj u bitnom navodi kako izjavljuje žalbu u kojoj u bitnom navodi kako je priređivanje igara na sreću propisom određen djelokrug poslovanja tijela javne vlasti u čijem okviru su nastale tražene informacije. Žalitelj navodi kako je dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.  prema Zakonu o igrama na sreću prihod državnog proračuna, a ovisno o tečajevima kojega određuje navedeno tijelo javne vlasti, ovisi i koliki će biti prihod državnog proračuna. Žalitelj navodi kako činjenica da je tražena informacija ujedno i dio ugovornog odnosa između sudionika i priređivača igre klađenja ne bi trebala utjecati na njenu dostupnost jer nije povjerljive prirode, osim toga, tijelo javne vlasti javno objavljuje tečajeve neposredno prije održavanja događaja čiji su ishodi predmet klađenja, ali povijesni podaci nisu javno dostupni. Žalitelj predlaže da se njegova žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno kako je žalitelj zahtjevom za ponovnu uporabu informacija zatražio dana 29. 12. 2017. godine od tijela javne vlasti pregled povijesnih podataka o događajima  (klađenjima na utakmice) 1. Hrvatske nogometne lige, točnije sljedeće kategorije informacija o pojedinim događajima: a) oznaka događaja, naziv klubova; b) datum i vrijeme održavanja događaja; c) podaci o rezultatu i ishodu događaja; d) podaci o kladioničkim koeficijentima za pojedine ishode.  Žalitelj navodi kako se zahtjev odnosi na sve događaje za koje tijelo javne vlasti raspolaže navedenim informacijama te predlaže da mu se informacija dostavi elektroničkim putem.

Hrvatska Lutrija d.o.o. je povodom predmetnog zahtjeva donijela pobijano rješenje, ur.broj: DPOS-10-2-2018/2335 od 10. 1. 2017. godine (drugostupanjsko tijelo napominje kako je očito napisana pogrešna godina rješenja jer je umjesto 2017. trebalo stajati 2018.), u čijem se obrazloženju u bitnom navodi kako žalitelj u osnovi traži dostavu podataka koji su bili javno objavljeni kao dio kladioničarske ponude Hrvatske Lutrije d.o.o. kao ovlaštenog priređivača igara na sreću u Republici Hrvatskoj, te kako je naslovno tijelo shvaćanja kako usluga priređivanja igara na sreću općenito, pa samim time ni igre klađenja nisu usluge koje se mogu smatrati javnim poslom, slijedom čega je žalitelja trebalo odbiti temeljem članka 30. stavka 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na razloge ograničenja prava na ponovnu uporabu informacija navedenih u pobijanom rješenju, potrebno je navesti kako je sukladno odredbi članka 30. stavka 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano kako će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na informacije koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.

Nastavno na navedene zakonske odredbe na kojima se temelji pobijano rješenje Hrvatske Lutrije d.o.o., Povjerenica za informiranje je u žalbenom postupku utvrdila kako je tijelo javne vlasti prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za ponovnu uporabu informacija pogrešno primijenilo odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o igrama na sreću  („Narodne novine“, broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) u članku 3. propisuje kako je priređivanje igara na sreću na području Republike Hrvatske pravo Republike Hrvatske, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, te da Republika Hrvatska pravo priređivanja igara na sreću prenosi na Hrvatsku Lutriju d.o.o čiji je osnivač. Člankom 9. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je kako Hrvatska Lutrija d.o.o. ima pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 5. ovog Zakona, dok je stavkom 6. propisano kako je dobit koju ostvari Hrvatska Lutrija d.o.o. prihod državnog proračuna.

U članku 3. Uredbe o osnivanju Hrvatske Lutrije d.o.o. („Narodne novine“, broj 12/92) navedeno je kako je djelatnost Hrvatske Lutrije d. o. o. Zagreb je organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara.

Slijedom navedenog, organiziranje igre klađenja, kao jedne od igara na sreću, predstavlja djelatnost Hrvatske Lutrije d.o.o., drugim riječima dio je javnog posla koji je Republika Hrvatska prenijela na Hrvatsku Lutriju d.o.o. i radi čega ju je osnovala.

U tom smislu treba uzeti u obzir i odredbu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Prema odredbi članak 5. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama „ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Nastavno na navedenu definiciju informacije i definiciju ponovne uporabe, u žalbenom postupku je utvrđeno kako je žalitelj zahtjevom za ponovnu uporabu informacija zatražio informacije koje su nastale u okviru djelokruga i organizacije i rada tijela javne vlasti, stoga se u tom smislu ne može upotrijebiti odredba članka 30. stavka 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama kao razlog ograničenja.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

Prilikom ponovnog rješavanja zahtjeva za pristup informacijama prvostupanjsko tijelo je dužno utvrditi posjeduje li informacije zatražene zahtjevom za ponovnu uporabu informacija te postoji li na njima zakonom propisano ograničenje za ponovnu uporabu informacija ili se one mogu omogućiti podnositelju zahtjeva.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja te ih prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti odgovarajućim dokazima, te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja riješiti ovu upravnu stvar.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred  Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.