KLASA: UP/II-008-07/17-01/1165

URBROJ: 401-01/04-17-2

Zagreb, 29. prosinca 2017. godine

 

 

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Đurmaneca, ………, izjavljene protiv rješenja Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, KLASA: UP/I-602-02/17-01/16, URBROJ: 2197/02-380-217-2 od 13. studenog 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, KLASA: UP/I-602-02/17-01/16, URBROJ: 2197/02-380-217-2 od 13. studenog 2017. godine u dijelu u kojem žalitelju nije omogućen pristup Prijavi potrebe za radnikom – Obrazac PR, dopisu Ureda državne uprave u Krapinsko zagorskoj županiji, KLASA: 602-02/17-01/114, URBROJ: 2140-03/7-17-15 od 10. listopada 2017. godine te dopisu Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, KLASA: 112-03/17-01/18, URBROJ: 2197/02-380-2-17-1 od 10. listopada 2017. godine upućenom Krapinsko-zagorskoj županiji.

2.    Odobrava se ……… pravo na pristup preslici Prijave potrebe za radnikom – Obrazac PR, dopisu Ureda državne uprave u Krapinsko zagorskoj županiji, KLASA: 602-02/17-01/114, URBROJ: 2140-03/7-17-15 od 10. listopada 2017. godine te dopisu Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, KLASA: 112-03/17-01/18, URBROJ: 2197/02-380-2-17-1 od 10. listopada 2017. godine upućenom Krapinsko-zagorskoj županiji.

3.    Odbija se žalba ……… u preostalom dijelu kao neosnovana.

4.    Nalaže se Osnovnoj školi Stjepana Radića, Brestovec Orehovički da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj), koji je tražio cjelokupnu dokumentaciju iz natječajnog postupka za radno mjesto učitelj informatike, temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da prvostupanjsko tijelo smatra da u konkretnom slučaju ne postoji javni interes, već preteže potreba zaštite osobnih podataka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da podnosi žalbu protiv rješenja u cijelosti. Smatra da po Ustavu RH i zakonu ima pravo na tražene dokumente. Također traži da se sankcioniraju odgovorne osobe prvostupanjskog tijela zbog nedostavljanja navedene dokumentacije. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od30. listopada 2017. godine tražio uvid u kompletan natječajni postupak i natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata na raspisanom natječaju za radno mjesto UČITELJ/ICA INFORMATIKE (koji je objavljen 12. listopada 2017. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), te dobivanje preslika odgovarajućih dokumenata vezano uz navedeni natječaj.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Odredbom članka 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja u bitnom proizlazi da prvostupanjsko tijelo smatra, s obzirom na to na predmetnom natječaju nije odabran niti jedan kandidat, da ne postoji javni interes za dokumentacijom neizabranih kandidata, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Posebno se ističe da iz Odluke prvostupanjskog tijela, KLASA: 112-03/17-01/18, URBROJ: 2197/02-380-2-17-9 od 30. listopada 2017. godine proizlazi da po natječaju koji je predmet ovog postupka nije zasnovan radni odnos, s obzirom da je kandidatkinja odustala od kandidature za navedeno radno mjesto.

Slijedom navedenog, zaključak prvostupanjskog tijela vezano za dokumentaciju neizabranih kandidata prihvaća i Povjerenica za informiranje, s obzirom da za dokumentaciju neizabranih kandidata ne prevladava javni interes, jer se ne radi o osobama zaposlenima u tijelima javne vlasti koje će biti plaćene iz javnih sredstava, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao pod točkom 3. izreke.

Međutim, pri donošenju osporenog rješenja prvostupanjsko tijelo gubi iz vida činjenicu da natječajnu dokumentaciju ne čini samo dokumentacija kandidata, već i dokumentacija iz koje je vidljivo postupanje tijela javne vlasti.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljena je sljedeća dokumentacija: tekst natječaja za učitelja/icu informatike, Prijava potrebe za radnikom – Obrazac PR, dopis Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, KLASA: 602-02/17-01/114, URBROJ: 2140-03/7-17-15 od 10. listopada 2017. godine te dopis Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, KLASA: 112-03/17-01/18, URBROJ: 2197/02-380-2-17-1 od 10. listopada 2017. godine upućenog Krapinsko-zagorskoj županiji.

Što se tiče samog teksta natječaja, uvidom u internetsku stranicu prvostupanjskog tijela http://os-sradica-brestovec.skole.hr/natje_aji utvrđeno je da je tekst natječaja javno objavljen, pa bi bilo bespredmetno žalitelju omogućavati pristup informaciji koja je javno objavljena.

U odnosu na preostalu dokumentaciju, Povjerenica za informiranje smatra da bi radi ostvarivanja načela transparentnosti postupka natječaja trebalo omogućiti pravo na pristup gore navedenoj natječajnoj dokumentaciji u cijelosti, posebno imajući u vidu činjenicu da ista ne sadržava zakonska ograničenja iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, te je kroz iste vidljiv način postupanja tijela javne vlasti.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao pod točkom 1., 2. i 4. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.