KLASA: UP/II-008-07/17-01/1033

URBROJ: 401-01/06-17-02

Zagreb, 6.12.2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 122. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), povodom žalbe ……… iz Svetog Križa Začretje, ………, izjavljene protiv rješenja o prigovoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-10/9-2017 od 16.10.2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja o prigovoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-10/9-2017 od 16.10.2017. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Broj: 05-10/9-2017 od 16.10.2017. godine odbijen je kao neosnovan prigovor ……… (dalje u tekstu: žaliteljica) podnesen protiv obavijesti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-10/9-2017 od 7.8.2017. godine, a koja joj je dostavljena povodom njezinog zahtjeva od 24.7.2017. godine, kojim je od navedenog tijela javne vlasti zatražila pristup dokumentima, izjavama, očitovanjima i pisanim pritužbama djelatnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice na osnovu kojih je napisano i upućeno upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza ugovora o radu, Broj: 05-9/596-2017 od 27.6.2017. godine potpisano od ravnateljice ………, temeljem odredbe članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a u vezi s odredbom članka 1. stavka 3. istog Zakona.

Protiv osporenog rješenja žaliteljica je pravovremeno izjavila žalbu u kojoj u bitnome navodi da je istim odbijen njezin prigovor protiv obavijesti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-10/9-2017 od 7.8.2017. godine. Nadalje žaliteljica u bitnome navodi kako je u istom rješenju navedeno kako se na njezin zahtjev ne primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama jer joj je dostupnost informacija utvrđena drugim propisom, ali da ona nije stranka u sudskim i inim postupcima, pa je time navedeni argument iz osporenog rješenja neosnovan. Također, navodi kako je u osporenom rješenju navedeno da je obaviještena o tome da su joj kao stranci tražene informacije dostupne, no budući da nije stranka u postupku žaliteljica smatra da takva obavijest nema zakonskog uporišta. Nadalje, žaliteljica navodi kako je ravnateljica tijela javne vlasti navedeno zaključila iako, po njezinom mišljenju, nije ovlaštena donositi takve procjene te da ista namjerno zloupotrebljava svoj položaj i ovlasti u cilju prikrivanja neistinitih izjava te od Povjerenice za informiranje traži da poništi osporeno rješenje. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žaliteljica dana 24.7.2017. godine Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, podnijela zahtjev kojim je zatražila da joj u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup dokumentima, izjavama, očitovanjima i pisanim pritužbama djelatnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice: ……… od 6.6.2017. godine, ……… od 14.6.2017. godine, ……… od 14.6.2017. godine, medicinske sestre ……… od 16.6.2017. godine, ……… od 13.6.2017. godine i logopedice ……… - na osnovu kojih je napisano i upućeno upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza ugovora o radu, Broj: 05-9/596-2017 od 27.6.2017. godine potpisano od ravnateljice Željke Žnidarić. Daljnjim uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je povodom navedenog zahtjeva Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, sukladno članku 1. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama i članku 18. stavku 5. navedenog Zakona, žaliteljici dostavila obavijest Broj: 05-10/9-2017 od 7.8.2017. godine, kojom ju je izvijestila da se na njezin zahtjev ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama, nego da joj je dostupnost informacija osigurana temeljem drugog posebnog propisa - Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine”, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), odnosno da je iste ovlaštena tražiti od tijela javne vlasti temeljem članka 19. navedenog Zakona. Uvidom u spis predmeta također je utvrđeno da je žaliteljica protiv citirane obavijesti podnijela prigovor te da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice postupajući po istom donijela osporeno rješenje Broj: 05-10/9-2017 od 16.10.2017. godine, kojim je odbila isti kao neosnovan, a protiv kojeg je žaliteljica izjavila žalbu u ovom predmetu.

Člankom 156. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice.

Odredbom članka 122. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se prigovor izjavljuje čelniku tijela, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Stavkom 2. istog članka propisano je da se odredbe o obliku, sadržaju i predaji žalbe na odgovarajući način primjenjuju i na prigovor. U stavku 3. navedenog članka propisano je da čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora. Stavak 4. istoga članka propisuje da se protiv rješenja prvostupanjskog tijela o prigovoru može izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenutu upravni spor. Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

U obrazloženju osporenog rješenja o prigovoru koje je sukladno svojoj ovlasti iz članka 122. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku donijela ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, navodi se kronologija postupanja po predmetnom zahtjevu žaliteljice i njezinom prigovoru. Također iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je iz sadržaja predmetnog zahtjeva zaključeno da se zatražena informacija odnosi na osobne podatke žaliteljice kao zaposlenice kod poslodavca Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te da se takav zahtjev ne rješava u okviru Zakona o pravu na pristup informacijama, jer je dostupnost istih podataka žaliteljici utvrđena drugim propisom - Zakonom o zaštiti osobnih podataka, slijedom čega je ista bila upućena na način ostvarivanja svog prava, o čemu se ne donosi rješenje, pa je iz navedenog razloga predmetni prigovor ocijenjen kao neosnovan.

U drugostupanjskom postupku po žalbi protiv osporenog rješenja o prigovoru Povjerenica za informiranje je izvršila uvid u dokumentaciju spisa predmeta i razmotrila navode žaliteljice iz predmetnog prigovora te žalbe kao i navode tijela javne vlasti iz obavijesti koja je žaliteljici dostavljena povodom predmetnog zahtjeva te osporenog rješenja, kao i u sve relevantne zakonske odredbe koje se odnose na zahtjeve žaliteljice i postupanje tijela javne vlasti po istima. Također, Povjerenica za informiranje je izvršila uvid u informacije koje su predmet ovog postupka, a kojim je utvrđeno da se radi o informacijama koje se odnose na žaliteljicu, a uvid u koje ista ima pravo sukladno odredbama drugog posebnog propisa odnosno sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Naime, člankom 19.  Zakona o zaštiti osobnih podataka podataka  propisano je da je voditelj zbirke osobnih podataka dužan najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka, omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega, dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je žaliteljici uputilo obavijest sukladno članku 23. stavku 1. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama uputivši je na odredbu drugog posebnog propisa temeljem koje može ostvariti svoje pravo, pa se prigovori i navodi žaliteljice ne mogu prihvatiti te je također zaključeno da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je njezin prigovor odbilo kao neosnovan. Pri navedenom se posebno ističe činjenica da bi se informacije kojima je omogućen pristup sukladno načelu jednakosti iz članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama u tom slučaju mogle učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi te da u slučaju omogućavanja pristup informaciji, korisnik ima pravo tu informaciju javno iznositi sukladno odredbi članka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                                     

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.