KLASA: UP/II-008-07/17-01/975

URBROJ: 401-01/04-17-4

Zagreb, 05. prosinca 2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Đurmaneca, ………, izjavljene protiv rješenja Opće bolnice Varaždin, Broj: 02/1-2279/1/3-2017 od 10. listopada 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Opće bolnice Varaždin, Broj: 02/1-2279/1/3-2017 od 10. listopada 2017. godine u dijelu pod točkom 3. izreke rješenja u kojem je odbijen zahtjev žalitelja za dostavom pisanog testa odabranog kandidata.

2.    Odobrava se ……… pravo na pristup preslici pisanog testa odabranog kandidata ………

3.    Nalaže se Općoj bolnici Varaždin da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

4.    Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Opće bolnice Varaždin, Broj: 02/1-2279/1/3-2017 od 10. listopada 2017. godine u preostalom dijelu kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Točkom 1. osporenog rješenja prihvaćen je zahtjev ……… (dalje u tekstu: žalitelj), kojim je tražio uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju vezano za natječaj za radno mjesto stručni suradnik informatičke struke, te je istom omogućen uvid u kompletnu natječajnu dokumentaciju  po navedenom raspisanom natječaju.

Točkom 2. osporenog rješenja prihvaćena je žaliteljeva usmena dopuna zahtjeva za pristup informacijama te su žalitelju napravljene preslike dokumenata opisanih u navedenoj točki izreke.

Točkom 3. osporenog rješenja odbijen je zahtjev za pristup informacijama u dijelu u kojem žalitelj traži test izabranog kandidata ………, životopis kandidatkinje ………, životopis kandidata ………, te testovi svih kandidata.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da podnosi žalbu protiv navedenog rješenja u cijelosti. Ističe da prvostupanjsko tijelo nije u cijelosti postupilo po njegovu zahtjevu. Smatra da sukladno Ustavu Republike Hrvatske ima pravo dobiti tražene dokumente. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 11. rujna 2017. godine tražio kompletnu natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata na raspisanom natječaju za radno mjesto stručni suradnik informatičke struke (koji je objavljen 21. srpnja 2017. godine na web stranici Opće bolnice Varaždin), te dobivanje preslika odgovarajućih dokumenata vezanih uz navedeni natječaj, kao i kopiju audio zapisa usmenog dijela testiranja, a dana 10. listopada 2017. godine žalitelj je usmenim zahtjevom (o kojem je sačinjena službena bilješka) tražio dokumente navedene u točki 2. izreke rješenja.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

U konkretnom slučaju, iz spisa predmeta proizlazi da je žalitelj bio kandidat u postupku natječaja, što znači da je prvostupanjsko tijelo bilo dužno razmotriti je li istom u smislu članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama omogućen uvid u informacije koje su predmet postupka.

Uvidom u Potvrdu prvostupanjskog tijela, Broj: 02-1-2279/1/2-2017 od 10. listopada 2017. godine o preuzimanju dokumentacije, koja je potpisana od strane žalitelja, proizlazi da je dana 10. listopada 2017. godine žalitelj izvršio uvid u kompletnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata po natječaju raspisanom za radno mjesto stručni savjetnik informatičke struke, koji je objavljen 21. srpnja 2017. godine na web stranici bolnice.

Iz navedene Potvrde također proizlazi da je žalitelj dobio sljedeću dokumentaciju temeljem usmenog zahtjeva za pristup informacijama: Postupak zapošljavanja u Općoj bolnici Varaždin od 24. travnja 2017. godine, Odluka o imenovanju Povjerenstva  za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijem u radni odnos stručnog suradnika informatičke struke-1 izvršitelj od 24. srpnja 2017. godine, Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto stručnog suradnika informatičke struke od 11. kolovoza 2017. godine, Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijem u radni odnos suradnika informatičke struke – 1 izvršitelj, diploma, životopis i pismena zamolba izabranog kandidata ……… (uz napomenu da je bodovna lista svih kandidata vidljiva iz Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga  kandidata za prijem u radni odnos stručnog suradnika informatičke struke), te audio snimku usmenog dijela testiranja.

Dakle, u bitnom se navodi ista dokumentacija kao u točki 2. izreke rješenja.

Međutim, Povjerenica za informiranje je u žalbenom postupku utvrdila da se u točki 2. izreke pobijanog rješenja (u kojem je udovoljeno zahtjevu žalitelja), te u točki 3. izreke rješenja (kojim je odbijen zahtjev žalitelja) navode isti dokumenti i to: test odabranog kandidata ………, životopis kandidatkinje ………, životopis kandidata ………, te testovi svih kandidata natječaja.

Uzimajući u obzir da iz gore citirane Potvrde koju je žalitelj potpisao, proizlazi da istom nije dostavljen pisani test izabranog kandidata ………, životopis kandidatkinje ………, životopis ……… te testovi svih kandidata, Povjerenica za informiranje smatra da treba uzeti da je u navedenom dijelu zahtjev žalitelja odbijen.

Dakle, proizlazi da je žalitelju kao kandidatu omogućen uvid u natječajnu dokumentaciju.

Budući da kandidat, nakon što je natječaj završen, ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama kao i bilo koja treća osoba, tada primjenom testa razmjernosti i javnog interesa treba utvrditi prevladava li u konkretnom slučaju javni interes za dobivanjem traženih podataka ili prevladava potreba za zaštitom prava na ograničenje, imajući u vidu da natječajna dokumentacije sadrži osobne podatke kandidata.

Pri tome treba imati u vidu činjenicu da kada kandidat zahtjevom za pristup informacijama traži određene informacije vezano za postupak natječaja, tada isti ima pravo dobiti samo one informacije koje bi se omogućile bilo kojoj trećoj osobi, koja nije bila kandidat natječaja, a zbog načela jednakosti propisanog člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odredbom članka 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Posebno se ukazuje na činjenicu da prvostupanjsko tijelo u obrazloženju rješenja nije navelo na temelju kojeg propisa je riješilo ovu upravnu stvar (što je obvezno sukladno članku 98. stavku 5. Zakona o općem upravnom postupku), a Smjernice Povjerenika za informiranje vezane za pristup informacijama u postupku provedbe javnih natječaja za zapošljavanje i postupak izbora i imenovanja putem javnih poziva u tijelima javne vlasti, KLASA: 008-01/15-01/11, URBROJ: 401-01/02-16-01 od 23. svibnja 2016. godine ne predstavljaju materijalni propis koji može biti temelj za donošenje odluke.

Međutim, navedeni propust prvostupanjskog tijela nije utjecao na pravilnost odluke prvostupanjskog tijela, osim u dijelu u kojem žalitelj traži test odabranog kandidata.

S obzirom da će se sredstva za rad izabranog kandidata financirati iz javnih sredstava, Povjerenica za informiranje smatra da javnost ima pravo biti upoznata s činjenicom ispunjava li izabrani kandidat uvjete iz natječaja.

Vezano za pisani test izabranog kandidata, Povjerenica za informiranje smatra da isti također predstavlja natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata, odnosno jedan od uvjeta za izbor kandidata na natječaju, iz kojeg razloga Povjerenica za informiranje smatra da preteže javni interes u odnosu na navedenu informaciju u odnosno na potrebu zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom da navedeni test ne sadrži zakonska ograničenja, žalitelju se istom omogućuje pristup u cijelosti.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao pod točkom 1., 2. i 3. izreke.

Što se tiče točke3. osporenog rješenja kojim je odbijen zahtjev žalitelja u dijelu u kojem traži životopis kandidatkinje ………, životopis kandidata ………, te testove svih kandidata, ističe se sljedeće.

Budući da iz spisa predmeta ne proizlazi da je prvostupanjsko tijelo provelo test razmjernosti i javnog interesa, valjalo je u žalbenom postupku ispitati prevladava li javni interes za dobivanjem traženih informacija ili prevladava potrebe zaštite prava na ograničenje. Povjerenica za informiranje smatra da u odnosu na dokumentaciju neizabranih kandidata, s obzirom da nisu primljeni na radno mjesto i neće biti plaćeni za svoj rad iz javnih sredstava, te da se za konkretni natječajni postupak ne vode javne rasprave, ne postoji interes javnosti za dobivanjem navedenih informacija, već postoji žaliteljev osobni interes.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješavanje stvari.

Slijedom navedenog, na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u točki 4. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.