KLASA: UP/II-008-07/17-01/763

URBROJ: 401-01/04-17-2

Zagreb, 03. listopada 2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Đurmaneca, ………, izjavljene protiv rješenja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Klasa: UpI-12-02/17-01, Ur.broj: 08-07-01 od 14. srpnja 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Klasa: UpI-12-02/17-01, Ur.broj: 08-07-01 od 14. srpnja 2017. godine kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj), kojim je tražio sve obavijesti od DORH-a, odnosno ODO u Zlataru, upućenih Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a temeljem dopisa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 10. listopada 2016. godine, temeljem članka 15. stavak 2. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da prvostupanjsko tijelo smatra da traženi podatak predstavlja službenu tajnu sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/2008).

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da žalbu podnosi protiv rješenja u cijelosti. Smatra da sukladno važećim propisima ima pravo dobiti tražene dokumente. Posebno ističe da ne može biti službena tajna dokumentacija u postupku u kojem isti sudjeluje kao stranka. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba nije osnovana.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 17. veljače 2017. godine zatražio sve obavijesti koje su dostavljene od DORH-a, odnosno ODO u Zlataru (predmet se vodi pod brojem KR-DO-151/2016) Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova gospođi Višnji Ljubičić, temeljem njezinog dopisa od 10. listopada 2016. godine, ev. broj: PRS 01-03/16-31, urbroj: 21-16-2 upućenog DORH-u Gajeva 30a, 10000 Zagreb i svima ostalima naznačenim u odlomku „Dostaviti“ spomenutog dopisa, te da se kao početni datum uzme datum 10. listopada 2016. godine.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Prema članku 15. stavka 2. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji u drugim slučajevima određenim zakonom.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Uvidom u informaciju koja je predmet postupka utvrđeno je da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske obavijestilo Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova o tome na koji je način riješena anonimna kaznena prijava, vezano za navodno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti prilikom otkazivanja ugovora o radu žalitelju.

Također je utvrđeno da se navedenim dopisom Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poziva na dopis Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Evidencijski broj: PRS 01-03/16-31 od 10. listopada 2016. godine, a pod kojim brojem se vodi postupak po pritužbi žalitelja kod Povjerenice za ravnopravnost spolova.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, koji su navedeni u ovom rješenju, a ne onih koji su navedeni u osporenom rješenju.

Prema mišljenju Povjerenice, prvostupanjsko tijelo se ne može s uspjehom pozivati na službenu tajnu iz članka 25. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, posebno imajući u vidu činjenicu da žalitelj traži zapravo traži informaciju koja je sastavni dio predmeta koji se na njega odnosi.

Iako je prvostupanjsko tijelo pogrešno primijenilo materijalno pravo, odnosno odredbu članka 15. stavka 2. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s člankom 25. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, navedeno nije od utjecaja na zakonitost odluke, iz razloga što je pobijano rješenje na zakonu osnovano iz sljedećih razloga.

Sukladno članku 1. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama odrebe Zakona ne primjenjuje se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka.

Prema članku 22. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/08) svatko se može obratiti pravobranitelju za ravnopravnost spolova zbog povreda odredaba Zakona, bez obzira je li neposredno oštećen, osima ako se oštećena osoba tome usprotivi.

Iz sadržaja dopisa Državnog odvjetništva Republike Hrvatske razvidno je da je pritužba Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova vezano za otkaz ugovora o radu žalitelju pokrenuta od strane treće osobe, a ne od žalitelja.

Dakle, iako žalitelj osobno nije pokrenuo postupak pred Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, isti sukladno članku 84. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, 47/09) kao osoba s pravnim interesom ima pravo tražiti uvid u spis predmeta.

Sukladno članku 18. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da podnositelj nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu navedenog Zakona.

Prilikom primjene Zakona o pravu na pristup informacijama polazi se od načela jednakosti propisanog člankom 8. navedenog Zakona, što znači da bi svakom korisniku pod jednakim uvjetima morala biti dostupna informacija, odnosno da bi isti bili ravnopravni u ostvarivanju navedenog prava.

To bi u konkretnom slučaju značilo da bi se žalitelj mogao pozivati na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama samo u slučaju ako bi se pristup zatraženoj informaciji mogao omogućiti bilo kojoj trećoj osobi. Imajući u vidu činjenicu da žalitelj traži uvid u dio spisa predmeta koji se odnosi na pritužbu Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, treba istaknuti da za dobivanje takve informacije načelno ne bi prevladavao javni interes, već bi prevladavao interes zaštite osobnih podataka, kako žalitelja (jer su iz dopisa razvidni i njegovi osobni podaci, odnosno postupci koje je isti pokrenuo), tako i osoba koje se navode u dopisu, a protiv kojih je podnesena kaznena prijava, kad bi navedenu informaciju tražila treća osoba.

Dakle, nije razvidno u čemu bi se sastojao javni interes za omogućavanjem pristupa traženoj informaciji, koja predstavlja odluku nadležnog državnog odvjetništva povodom anonimne kaznene prijave, već postoji isključivo interes žalitelja, a koji je nespojiv s gore opisanim načelom ravnopravnosti.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.