KLASA: UP/II-008-07/17-01/381

URBROJ: 401-01/04-17-7

Zagreb, 13. listopada 2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Đurmaneca, ………, izjavljene protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Klasa: UP/I-008-01/17-01/32, Urbroj: 338-01-06-16-2 od 30. ožujka 2017. godine  u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Klasa: UP/I-008-01/17-01/32, Urbroj: 338-01-06-16-2 od 30. ožujka 2017. godine.

2.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslici sljedeći dokumenata:

-        Ugovora o radu na neodređeno vrijeme između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ………, Klasa: 112-02/00-01/38, Urbroj: 338-01/24-00-1 od 04. veljače 2000. godine, na način da se na istom prekrije podatak o adresi, jedinstvenom matičnom broju te vlastoručnom potpisu ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        Dopisu Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Klasa: 120-02/01-01/200, Urbroj: 338-01-24-01-1204 od 20. lipnja 2001. godine na način da se na istom prekrije podatak o jedinstvenom matičnom broju i vlastoručni potpis ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        Dopisu Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Klasa: 120-02/02-01/3, Urbroj: 338-01-24-02-91 od 14. siječnja 2002. godine na način da se na istom prekrije podatak o jedinstvenom matičnom broju i vlastoručni potpis ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        Ugovora o radu na neodređeno vrijeme između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ………, Klasa: 112-02/05-01/43, Urbroj: 338-01-24-05-1 od 21. veljače 2005. godine, na način da se na istom prekrije podatak o adresi, jedinstvenom matičnom broju te vlastoručnom potpisu ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        Aneksa Ugovora o radu na neodređeno vrijeme između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ………, Klasa: 112-02/05-01/43, Urbroj: 338-01-24-11-2 od 17. listopada 2011. godine, na način da se na istom prekriju podaci o adresi, osobnom identifikacijskom broju, i vlastoručnom potpisu ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        Dodatka Ugovora o radu na neodređeno vrijeme između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ………, Klasa: 112-02/13-01/214, Urbroj: 338-01-24-13-1 od 19. ožujka 2013. godine, na način da se na istom prekriju podaci o adresi, osobnom identifikacijskom broju i vlastoručnom potpisu ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        Dodatka Ugovora o radu na neodređeno vrijeme između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ………, Klasa: 112-02/13-01/214, Urbroj: 338-01-24-13-2 od 10. srpnja 2013. godine, na način da se na istom prekriju podaci o adresi, osobnom identifikacijskom broju i vlastoručnom potpisu ………, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

3.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslikama knjigovodstvenih kartica ……… (putovanja na redovite sastanke, kolegije prezentacije i edukacije) i to:

-        knjigovodstvenoj kartici za 2006. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2007. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2008. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2009. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2010. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2011. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2012. godinu

na način da se na istim prekrije podatak o imenu oca, broju računa, te vlastoručnim potpisima fizičkih osoba, te se u tom dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

4.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslikama knjigovodstvenih kartica ……… (putovanja na redovite sastanke, kolegije prezentacije i edukacije) i to:

-        knjigovodstvenoj kartici za 2013. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2014. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2015. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2016. godinu

-        knjigovodstvenoj kartici za 2017. godinu (do ožujka 2017. godine)

na način da se na istim prekriju podaci o vlastoručnom potpisu fizičkih osoba, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

5.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslici Izjave ……… od 08. travnja 2014. godine o adresi s koje redovito dolazi na posao, Izjave o prebivalištu, Izjavama o prebivalištu od 25. rujna 2006. godine i 17. ožujka 2003. godine, na način da se na istim prekriju podaci o adresi ………i vlastoručnom potpisu, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

6.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup dokumentaciji koja sadrži podatke o isplatama troškova prijevoza ……… i to:

-        za siječanj i veljaču 2003. godine na način da se istim prekriju svi podaci osim imena i prezimena ……… te iznosa koji mu je isplaćen, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        za razdoblje od ožujka 2003. godine do kolovoza 2003. godine, na način da se istim prekriju svi podaci osim imena i prezimena ……… i iznosa koji mu je isplaćen, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

-        za razdoblje od kolovoza 2003. godine svibnja 2005. godine na način da se istim prekriju podaci o nazivu banke, vlastoručni potpis, te svi ostali osobni podaci osim imena i prezimena ……… i iznosa koji mu je isplaćen, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija

7.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup dokumentaciji koja sadrži podatke o isplatama troškova prijevoza ……… i to:

-        za razdoblje od lipnja 2005. godine do prosinca 2005. godine

-        za razdoblje od siječnja 2006. godine do prosinca 2006. godine

-        za razdoblje od siječnja 2007. godine do prosinca 2007. godine

-        za razdoblje od siječnja 2008. godine do prosinca 2008. godine

-        za razdoblje od siječnja 2009. godine do prosinca 2009. godine

-        za razdoblje od siječnja 2010. godine do prosinca 2010. godine

-        za razdoblje od siječnja 2011. godine do prosinca 2011. godine, osim mjeseca kolovoza

-        za razdoblje od siječnja 2012. godine do prosinca 2012. godine, osim mjeseca kolovoza

-        za razdoblje od siječnja 2013. godine do prosinca 2013. godine, osim mjeseca kolovoza

na način da se na istim prekriju podaci o adresi, osobnom identifikacijskom broju, iznosu olakšice, bodu/koeficijentu, svi podaci koji se odnose na račun ……… te vlastoručni potpis, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama odbija.

8.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslici tablice koja sadrži podatke o isplatama troškova prijevoza ……… i to:

-        Kartonu primanja radnika u 2014. godini

-        Kartonu primanja radnika u 2015. godini

-        Kartonu primanja radnika u 2016. godini

-        Kartonu primanja radnika u 2017. godini (do ožujka 2017. godine)

na način da se na istim prekriju podaci o imenu oca ………, matičnom broju, JMBG/OIB-u, broju osiguranja i vlastoručnim potpisima fizičkih osoba, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijama.

9.    Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslici kumulativnim karticama (isplata plaće) za ……… za 2000., 2001., 2002. i 2003. godinu na način da se omogući pristup podatku o imenu i prezimenu radnika, mjesecu i datumu isplate, bruto osnovici, satu rada, bruto iznosu, dok je ostale podatke potrebno prekriti, u kojem dijelu se odbija zahtjev za pristup informacijama.

10.  Djelomično se odobrava ……… pravo na pristup preslikama obračunskih lista plaće za ……… za razdoblje od siječnja 2004. godine do ožujka 2014. godine  na način da se omogući pristup nazivu, adresi, OIB-u  i broju računa tijela javne vlasti koje isplaćuje plaću, imenu i prezimenu osobe na koju glasi obračunska¸lista plaće, mjesecu isplate plaće, osnovici plaće, satnici plaće, osnovnoj plaći, fondu sati, redovnom radu, blagdanu, posebnim uvjetima rada, iznosu bruto plaće, dok se ostali podaci u obračunskim listama plaće se moraju prekriti, u kojem dijelu se odbija zahtjev za pristup informacijama.

11.  Predmet se vraća na ponovni postupak u dijelu zahtjeva žalitelja koji se odnosi na obračunske liste plaća od travnja 2014. godine do ožujka 2017. godine.

12.  Odbacuje se zahtjev ……… u dijelu u kojem isti traži dokumentaciju o troškovima prijevoza ……… za razdoblje do 2000. do 2003. godine, u dijelu u kojem traži informacije o troškovima prijevoza za ……… za kolovoz 2011., 2012.i 2013. godine te u dijelu u kojem traži preslike svih odobrenja za rad kod drugih pravnih ili fizičkih osoba za ………

13.  Nalaže se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da postupi sukladno točkama 2. do 10. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (dalje u tekstu: žalitelj), kojim je tražio podatke o svim ugovorima, svim isplatama i svim odobrenjima za rad kod drugih osoba za ………, temeljem članka 15. stavka 2. točke 2. i točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da prvostupanjsko tijelo smatra da predmetna informacija predstavlja profesionalnu tajnu, odnosno zaštićena je propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da podnosi žalbu protiv rješenja u cijelosti. Smatra da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ima pravo dobiti tražene informacije. Ističe da traženi dokumenti pokazuju trošenje javnih sredstava. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 23. ožujka 2017. godine tražio sljedeće informacije:

1)    Sve preslike sklopljenih ugovora o radu i njihove izmjene između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i gospodina ………

2)    Sve preslike odgovarajućih dokumenata iz kojih su vidljivi svi nastali troškovi koje je podmirio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a u korist gospodina ………, dipl. inf. (kao što je redovita plaća (isplatni listovi), službena putovanja (inozemna i tuzemna), sveučilišni ili veleučilišni studij (inozemni i tuzemni), edukacije (inozemne i tuzemne), seminari (inozemni i tuzemni), predavanja (inozemna i tuzemna), konferencije (inozemne i tuzemne), znanstveni skupovi (inozemni i tuzemni), pozvana predavanja (inozemna i tuzemna), putni troškovi, izjave o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz, izjava  o adresi stanovanja s koje zaposlenik najčešće dolazi na posao)

3)    Sve preslike izdanih odobrenja za rad kod drugih pravnih i/ili fizičkih osoba za gospodina ………, dipl. inf,

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Prema odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Sukladno članku 15. stavku 2. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna.

Odredbom članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja u bitnom proizlazi da prvostupanjsko tijelo smatra da zatraženi podaci predstavljaju profesionalnu tajnu, odnosno da su zaštićeni zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Navedeni zaključak prvostupanjskog tijela nije moguće prihvatiti iz sljedećeg razloga.

Naime, sama činjenica što tražene informacije sadrže zaštićene osobne podatke ne može biti razlog za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama u cijelosti, posebno imajući u vidu odredbu članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da će se preostali dijelovi informacije učinit dostupnim, ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka.

Odredba članka 26. Pravilnika o tajnosti podataka i pravu na pristup inforamacijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 29. travnja 2015. godine, na koju se poziva prvostupanjsko tijelo u obrazloženju pobijanog rješenja, propisuje da će Zavod uskratiti pravo na pristup informaciji ako je ona zakonom, propisima donesenim osnovom zakona ili Pravilnikom određena kao poslovna ili profesionalna tajna.

Međutim, navedena odredba nije u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, s obzirom da poslovna i profesionalna tajna ne predstavljaju apsolutne razloge za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama, već je potrebno testom razmjernosti i javnog interesa u svakom pojedinom slučaju utvrditi preteže li javni interes za dobivanje informacije, ili zaštita prava na ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Što se tiče provedenog testa razmjernosti i javnog interesa, u istom nisu stvarno analizirani razlozi za i protiv omogućavanja pristupa traženoj informaciji, a svrha istog svakako nije pronaći razloge za onemogućivanje pristupa informacijama.

Slijedom navedenog, u pogledu informacija navedenih u točkama 2. do 10. izreke ovog rješenja utvrđeno je da se radi o  informacijama koje se odnose na sklopljene ugovore i potrošnju financijskih sredstava prvostupanjskog tijela (isplata plaće i drugih davanja, te za iste nedvojbeno postoji javni interes, međutim, na dio tih informacija se može primijeniti  ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. – pročišćeni tekst) propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Odredbom članka  7. stavka 1. podstavka 1. do 8. istog Zakona propisani su  pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka, dok je u članku 11. stavku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Slijedom navedenog, Povjerenica za informiranje smatra da u odnosu na osobne podatke kao što su osobni identifikacijski broj, jedinstveni matični broj građana, adresu te ostale podatke navedene u točkama 2. do 10. izreke ovog rješenja ne prevladava javni interes, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje. Naime, u konkretnom slučaju interes javnosti je zadovoljen dostavom žalitelju dokumenata iz kojih se može utvrditi raspolaganje javnim sredstvima, a dostava podataka navedenih u točkama 2. do 10. izreke ovog rješenja predstavljala bi nepotrebno zadiranje u privatni život zaposlenika prvostupanjskog tijela.

Napominje se da pri omogućavanju pristupa informacijama tijela javne vlasti trebaju imati u vidu odredbu članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojemu tijela javne vlasti imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije te dostavom informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.), koje je donijela Povjerenica za informiranje.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao u točkama 1. do 10. i točki 13. izreke ovog rješenja.

U odnosu na dio zahtjeva žalitelja koji se odnosi na obračunske liste plaća od travnja 2014. godine do ožujka 2017. godine, ističe se da navedena dokumentacija nije dostavljena Povjerenici za informiranje u žalbenom postupku, već je dostavljena samo obavijest da se obračun plaća od 03. travnja 2014. godine obavlja preko centralnog obračuna plaća, kojeg obavlja Direkcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Imajući u vidu ranije navode ovog rješenja, te nespornu činjenicu da tijelo javne vlasti navedene informacije posjeduje, valjalo je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku poništiti prvostupanjsko rješenje u navedenom tijelu, a predmet se zbog prirode stvari vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, te će prvostupanjsko tijelo u ponovnom postupku uzeti u obzir navode iz ovog rješenja.

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao pod točkom 11. izreke ovog rješenja.

Što se tiče dijela zahtjeva u kojem žalitelj traži dokumentaciju o troškovima prijevoza ……… za razdoblje do 2000. do 2003. godine, te kojem traži preslike svih odobrenja za rad kod drugih pravnih ili fizičkih osoba za ………, ističe se sljedeće.

Dopisom Povjerenice za informiranje, Klasa: UP/II-008-07/17-01/381, Urbroj: 401-01/04-17-3 od 05. srpnja 2017. godine zatraženo je od prvostupanjskog tijela da dostavi preslike svih odobrenja za rad kod drugih fizičkih i/ili pravnih osoba za ……… S obzirom da je prvostupanjsko tijelo dopisom, Klasa: UP/I-008-01/17-01/32, Urbroj: 338-01-06-17-10 od 10. kolovoza 2017. godine zatražilo od Povjerenice za informiranje da pojasni zahtjev vezano za odobrenja za rad ……… kod drugih fizičkih ili pravnih osoba, Povjerenica za informiranje je dopisom Klasa: UP/II-008-07/17-01/381, Urbroj: 401-01/04-17-5 od 21. kolovoza 2017. godine ponovno zatražila očitovanje prvostupanjskog tijela, navodeći da je u tom dijelu zahtjev žalitelja dovoljno određen.

Dopisom, Klasa: UP/II-008-01/17-01/32, Urbroj: 338-01-06-17-14 od 15. rujna 2017. godine upućenom Povjerenici za informiranje, prvostupanjsko tijelo je navelo da dokumentacija koja se odnosi na odobrenja za rada za ……… kod drugih pravnih ili fizičkih osoba nije evidentirana.

Imajući u vidu definiciju informacije iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojoj je informacija svaki podatak koji tijelo javne vlasti posjeduje u obliku dokumenta ili drugog zapisa, može se zaključiti da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje navedenu informaciju u obliku dokumenta, odnosno zapisa, pa je pravilnom primjenom odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo odbaciti zahtjev žalitelja u navedenom dijelu.

Što se tiče dijela zahtjeva žalitelja koji se odnosi na troškove prijevoza ……… za 2000. do 2003. godine, dopisom Klasa: UP/II-008-01/17-01/32, Urbroj: 338-01-06-17-14 od 15. rujna 2017. godine prvostupanjsko tijelo se očitovalo da dokumentacija koja se odnosi na troškove prijevoza za 2000. godine do 2003. godine nije pronađena.

Također je Povjerenici za informiranje dostavljeno rješenje Državnog arhiva u Varaždinu, Klasa: 612-06/11-05/31, Urbroj: 2186-26-02-11-2 od 15. travnja 2011. godine iz kojeg proizlazi da je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Područnom uredu Krapina odobreno izlučivanje gradiva prema prijedlogu za izlučivanje Klasa: 036-04/11-91/1, Urbroj: 338-02-13-11-2 od 04. travnja 2011. godine za gradivo koje je utvrđeno popisom u prilogu navedenog zahtjeva.

Iz zapisnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područnog ureda Krapina, Klasa: 036-04/11-01/1, Urbroj: 338-02-13-11-2 od 26. travnja 2011. godine proizlazi da je Povjerenstvo za izlučivanje i uništenje izlučenog gradiva predalo izlučeno gradivo ovlaštenoj ustanovi za uništenje gradiva.

Uzimajući u obzir sve navedeno, proizlazi da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje navedene informacije, iz kojeg razloga je sukladno članku 23. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo odbaciti zahtjev žalitelja u tom dijelu.

U odnosu na dokumentaciju koja se odnosi na troškove prijevoza za kolovoz 2011., 2012. i 2013. godine, iz dostavljene dokumentacije proizlazi da u navedenom periodu ……… nisu izvršene isplate troškova prijevoza (međugradski prijevoz) iz razloga što je koristio godišnji odmor, pa je primjenom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo odbaciti zahtjev u tom dijelu, s obzirom da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje navedene informacije.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao pod točkom 12. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.