KLASA: UP/II-008-07/17-01/441

URBROJ: 401-01/06-17-01

Zagreb, 9. lipnja 2017.      

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Škabrnje, ………, izjavljene protiv rješenja Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu, Klasa: 008-04/16-01/06, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 7. studenoga 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu Klasa: 008-04/16-01/06, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 7. studenoga 2016. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (dalje u tekstu: žalitelj), kojim je po točkama od 1. do 16. zatražio preslike različite dokumentacije, vezano za postupak natječaja za izbor na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. jedan izvršitelj/izvršiteljica, za radno mjesto I. vrste asistent u znanstvenom području - biotehničke znanosti, polje prehrambena tehnologija na Veleučilištu „Marko Marulić” u Kninu, temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama iz razloga što tražene informacije sadrže osobne podatke te temeljem članka 15. stavka 4. točke 2. jer iste sadrže podatke u kojima su se izražavala mišljenja pojedinih članova tijela Veleučilišta.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi kako je Veleučilište Marko Marulić u Kninu 4. ožujka 2016. godine raspisalo Javni natječaj za izbor u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto I. vrste - asistent u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje: prehrambena tehnologija (Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 218271-12/3-2-16-1-1) na koji je kao pristupnik podnio prijavu te je pozvan na razgovor od strane veleučilišnog Povjerenstva. Nadalje, navodi kako je isti natječaj poništen te je 25. srpnja 2016. godine raspisan novi (ponovljeni) natječaj prema istim uvjetima (Klasa: 602-04/16-01/34, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1) no kako on kao pristupnik na prvi natječaj nije dobio nikakvu obavijest o poništavanju istog. Također, navodi kako je prateći svakodnevno natječaje u javnim glasilima, na web stranici Veleučilišta uočio da je raspisan identičan natječaj pa je ponovno pozvan na razgovor 16. rujna 2016. godine te je dana 10. listopada 2016. godine zaprimio Obavijest o rezultatima natječaja od 5. listopada 2016. kojom je obaviješten da je Stručno vijeća Veleučilišta donijelo Odluku o odabiru kandidatkinje Ljiljane Njanjara (Klasa: 602-04/16-01/41, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2), a koja ne sadrži nikakvo obrazloženje o načinu i razlozima donošenja Odluke o izboru kandidata od strane Stručnog vijeća Veleučilišta. Budući da je čitav postupak raspisivanja i provedbe natječaja smatrao netransparentnim i nezakonitim, navodi da je 19. listopada 2016. Upravnom vijeću Veleučilišta podnio Prigovor te 20. listopada i zahtjev za pristup informacijama u kojem je od navedenog tijela javne vlasti zatražio svu dokumentaciju vezanu za provedbu oba natječaja (od 4. ožujka i 25. srpnja 2016.) koji mu je u potpunosti odbijen osporenim rješenjem koje smatra nezakonitim i suprotnim Smjernicama Povjerenice za informiranje od 23. svibnja 2016. te od drugostupanjskog tijela traži da postupi sukladno svojim ovlastima. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da žalitelj 20. listopada 2016. godine podnio Veleučilištu „Marko Marulić” u Kninu, kao tijelu javne vlasti, zahtjev za pristup informacijama kojim je vezano za natječaj za izbor na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. jedan izvršitelj/izvršiteljica za radno mjesto I. vrste asistent u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje prehrambena tehnologija, zatražio dostavu preslika sljedeće dokumentacije: 1. prijedlog pročelnika Odjela prehrambene tehnologije o potrebi raspisivanja Javnog natječaja za izbor i na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. jedan izvršitelj/izvršiteljica na radno mjesto I. vrste - asistent u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje: prehrambena tehnologija od 4. ožujka 2016. (Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1) te Zapisnik sa sjednice Vijeća Odjela prehrambene tehnologije na kojoj je ista odluka usvojena; 2. Zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća na kojoj je prihvaćen prijedlog pročelnika Odjela prehrambene tehnologije za raspisivanje Javnog natječaja za izbor i na odgovarajuće radno mjesto jedan izvršitelj/izvršiteljicu na radno mjesto I. vrste - asistent u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje: prehrambena tehnologija (Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1 od 4. ožujka 2016.; 3. Odluka Stručnog vijeća o raspisivanju Javnog natječaja koji je objavljen 4. ožujka 2016. (Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1); 4. Popis i dokumentacija svih prijavljenih kandidata na Javni natječaj, Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1 od 4. ožujka 2016.; 5. Zapisnik Povjerenstva za obavljanje razgovora i davanje mišljenja Stručnom vijeću, Klasa: 602-04/16-09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-15-1-8 od 24. lipnja 2016.; 6. Izdvojeno mišljenje člana Povjerenstva za obavljanje razgovora i davanje mišljenja Stručnom vijeću, Klasa: 003-01/16-01/26, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 19. srpnja 2016.; 7. Zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća na kojoj je odlučeno o poništavanju Javnog natječaja od 4. ožujka 2016. (KLasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1; 8. Odluka Stručnog vijeća o poništavanju Javnog natječaja od 4. ožujka 2016. (Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1); 9. Odluka Stručnog vijeća o raspisivanju ponovljenog Javnog natječaja za izbor i na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. jedan izvršitelj/izvršiteljicu na radno mjesto I. vrste - asistent u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje: prehrambena tehnologija (Klasa: 602-04/16-01/34, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1) od 25. srpnja 2016.; 10. Popis i dokumentacija svih prijavljenih kandidata na ponovljeni Javni natječaj Klasa: 602-04/16-01/34, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1 od 25. srpnja 2016.; 11. Zapisnik Povjerenstva za provedbu izbora u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje: prehrambena tehnologija temeljem natječaja obavljenog u NN 70/2016, Klasa: 602-04/16-01/34, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-14 od 16. rujna 2016.; 12. Zapisnik sa 24. sjednice Stručnog vijeća od 27. rujna 2016.; 13. Odluka Stručnog vijeća o izboru kandidata za suradničko radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija donesena na 24. sjednici Stručnog vijeća od 27. rujna 2016.; 14. Dokaz o objavio rezultata Javnog natječaja Klasa: 602-04/16-01/34, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1 od 25. srpnja 2016. sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15); 15. Dokaz o objavi popisa kandidata i njihovih životopisa prijavljenih na Javni natječaj od 4. ožujka 2016. (Klasa: 602-04/16-01/09, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1) sukladno stavku III Smjernica Povjerenika za informiranje RH Klasa: 008-01/15-01/11, Urbroj: 401-01/02-16-01 od 23. svibnja 2016.; 16. Dokaz o objavi popisa kandidata i njihovih životopisa prijavljenih na Javni natječaj Klasa: 602-04/16-01/34, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-1 od 25. srpnja 2016. sukladno stavku III Smjernica Povjerenika za informiranje RH Klasa: 008-01/15-01/11, Urbroj: 401-01/02-16-01 od 23. svibnja 2016. i 17. Popis članova Stručnog vijeća - ime i prezime, osnova koja ga kvalificira za člana Stručnog vijeća (nastavnik, suradnik, predstavnik zaposlenika, predstavnik studenata). Također je utvrđeno da je po predmetnom zahtjevu Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu donijelo osporeno rješenje Klasa: 008-04/16-01/07, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 7. studenoga 2016. godine, kojim je odbila predmetni zahtjev po svim točkama zahtjeva temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga što tražene informacije sadrže osobne podatke te temeljem članka 15. stavka 4. točke 2. jer iste sadrže podatke u kojima su se izražavala mišljenja pojedinih članova tijela Veleučilišta.

Prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak. Prema ocjeni Povjerenice za informiranje  u ovom slučaju činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisima ovog predmeta nisu argumentirane odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima. Naime, u drugostupanjskom postupku utvrđeno je da je Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu odbilo predmetni zahtjev jer zatražene informacije sadrže osobne podatke te jer predstavljaju informacije koje su nastale u pri razmjeni stavova i mišljenja unutar tijela javne vlasti. Kako Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu nije sukladno svojim zakonskim obvezama Povjerenici za informiranje dostavilo spis predmeta, što je bilo dužno učiniti sukladno odredbi članka 113. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) te članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji je nužan u drugostupanjskom postupku po žalbi protiv rješenja prvostupanjskog tijela te nije pružilo nikakve dokaze koji potkrepljuju navode iz osporenog rješenja, niti iz osporenog rješenja proizlazi da je tijelo javne vlasti odlučujući o zahtjevu provelo test razmjernosti i javnog interesa, osporeno je rješenje nužno poništiti i vratiti predmet na prvostupanjski postupak.

Prvostupanjsko tijelo u ponovnom postupku pri rješavanju predmetnog zahtjeva prije svega mora točno utvrditi koje sve od zatraženih informacija ima u svom posjedu. Nadalje, pri rješavanju predmetnog zahtjeva prvostupanjsko tijelo treba uzeti u obzir činjenicu da je žalitelj bio sudionik natječaja o kojem je riječ u predmetnom slučaju te razmotriti mogućnost pristupa zatraženim informacijama temeljem drugog posebnog propisa, a uzimajući u obzir odredbu članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Međutim, ukoliko žalitelju nisu dostupne zatražene informacije kao kandidatu na predmetnom natječaju, prvostupanjsko tijelo je u obvezi riješiti isti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, kao da ga je podnijela bilo koja druga osoba, a sukladno načelu jednakosti iz članka 8. navedenog Zakona, u kojem slučaju kandidat ima pravo dobiti one informacije koje bi se omogućile i bilo kojoj trećoj osobi, koja nije bila kandidat natječaja. Pri navedenom treba imati na umu da bi informacije koje se odnose na raspolaganje javnim sredstvima trebale biti javno dostupne, sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a ukoliko zatražene informacije iz zahtjeva sadrže osobne podatke fizičkih osoba odnosno ako postoji neki drugi razlog za ograničenje informacija, prvostupanjsko tijelo bi trebalo postupiti sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3.  ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Napominje se da ukoliko je u predmetnom slučaju riječ o završenom natječaju, tada u odnosu na zatraženu dokumentaciju primjenom testa razmjernosti i javnog interesa treba utvrditi prevladava li u konkretnom slučaju javni interes za dobivanjem traženih podataka ili prevladava potreba za zaštitom prava na ograničenje, imajući u vidu da natječajna dokumentacija sadrži i osobne podatke kandidata.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Posebno se napominje da bi pri rješavanju predmetnog zahtjeva prvostupanjsko tijelo trebalo uzeti u obzir navedeno u Smjernicama o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje, te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti od 23. svibnja 2016. godine, koje su objavljene na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje na poveznici http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/.

Slijedom svega navedenog je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku  riješiti ovu upravnu stvar.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.