KLASA: 008-08/16-01/34

URBROJ: 401-01/05-16-02

Zagreb, 08.03.2016.

 

Korisnik          

Povjerenica za informiranje zaprimila je Vaš upit u kojem Vas zanima treba li učiteljici, koja je u vrijeme sjednice radničkog vijeća bila na bolovanju, dati uvid i presliku zapisnika predmetne sjednice radničkog vijeća, stoga u nastavku odgovaramo kako slijedi.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 )je određeno kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Sukladno navedenom, zapisnik predstavlja informaciju u zakonskom smislu, a hoće li isti biti omogućen korisniku ovisi postoji li neko od ograničenja iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (primjerice ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka i dr.),  kao i o rezultatu provedenog testa razmjernosti i javnog interesa koji provodite u svakom konkretnom slučaju. Prilikom provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, tijelo javne vlasti treba utvrditi nekoliko činjenica: može li se navedena informacija ograničiti radi zaštite nekog od interesa koji su propisani člankom 15., bi li omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u konkretnom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te prevladava li potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes.

Primjerice, zapisnik predstavlja dokument koji sadrži način odlučivanja i slijed postupanja unutar tijela javne vlasti te se načelno može reći da bi takva informacija trebala biti javno dostupna. Međutim, ako zapisnik, recimo, sadrži zaštićene osobne podatke ili podatke koje bi trebalo uskratiti temeljem drugog zakonskog razloga, potrebno je, sukladno članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama  izuzeti takve podatke, ali dati preslik ostatka zapisnika.

Ovakav slijed odlučivanja po zahtjevu za pristup informacijama bi se trebao odvijati kada bi predmetni zapisnik zatražio bilo koji korisnik prava na pristup informacijama, kojemu pravo na pristup informacijama pripada na jednak način i pod jednakim uvjetima, odnosno kada informaciju ne traži korisnik koji ima posebni pravni interes da dobije zapisnik.

Tako je člankom 1. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju  na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Iz Vašeg upita proizlazi da je u konkretnom slučaj informaciju tražila djelatnica škole koja je ujedno i članica radničkog vijeća. Drugim riječima, s obzirom da je informaciju tražila članica radničkog vijeća, koja je u vrijeme sjednice radničkog vijeća bila na bolovanju, proizlazi da ima poseban pravni temelj ili interes pristupa predmetnom zapisniku, odnosno ne nalazi se u istoj poziciji kao bilo koji drugi korisnik prava na pristup informacijama.

Djelovanje radničkog vijeća je uređeno člancima od 140. do 162.  Zakona o radu (NN 93/14) te posebno treba naglasiti članak 159. stavak 1. navedenog Zakona, kojim je propisano kako  je član radničkog vijeća dužan  čuvati poslovnu tajnu koju je saznao u obavljanju ovlaštenja danih mu ovim Zakonom. Sukladno navedenom, član radničkog vijeća ima posebna prava i posebne obveze koje se odnose na djelovanje samog vijeća i čuvanja tajnosti sjednica, što mu daje poseban pravni temelj da dođe do zatraženog zapisnika.

Naša je pretpostavka da bi korisnica, kao članica radnog vijeća, trebala dobiti pravo uvida odnosno pristupa predmetnom zapisniku temeljem posebnog propisa, a moguće i dodatno kakvog pravilnika ili drugog općeg akta kojim je regulirano djelovanje radničkog vijeća konkretnog tijela javne vlasti i koji daje dodatan poseban pravni temelj za dostupnost informacijama.