KLASA: UP/II-008-07/15-01/219

URBROJ: 401-01/06-16-02

Zagreb, 30. studenoga 2016.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Barbarige, ………, Vodnjan, izjavljene protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, Broj: 511-08-01/3-334/3-15. od 25. ožujka 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, Broj: 511-08-01/3-334/3-15. od 25. ožujka 2015. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska je odbacila zahtjev žalitelja temeljem odredbe članka 23. stavka 4. zakona o pravu na pristup informacijama, s obrazloženjem da ne posjeduju u zahtjevu zatraženu informaciju, pa nije bilo osnove za rješavanje zahtjeva odnosno omogućavanje pristupa informaciji.     

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno izjavio žalbu u kojoj navodi kako mu je osporenim rješenjem odbijen zahtjev za pristup informacijama o broju provalnih krađa u Barbarigi od 1. siječnja 2014. godine do 8. ožujka 2015. godine te koliko je slučajeva provala u tom periodu riješeno, s obrazloženjem da te informacije policija ne posjeduje. Žalitelj naglašava kako je nevjerojatno da policija ne posjeduje informacije o broju provalnih krađa i o broju neriješenih slučajeva. Nadalje, žalitelj postavlja pitanje kako se bez tih informacija analizira postignuti stupanj javne sigurnosti i planiraju mjere za budućnost odnosno znači li to da se kriminalitet i njegov razvoj uopće ne prate? Zaključno, žalitelj pojašnjava kako je upit postavio jer je u njegovu kuću u Barbarigi u toku dvije godine dva puta provaljivano te da se ne radi o pukoj radoznalosti, već o želji da fokusira interes javnosti na problem brojnosti provala u Barbarigi. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Prema članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno kako je žalitelj 8. ožujka 2015. godine, Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi Istarskoj podnio zahtjev za pristup informacijama sljedećeg sadržaja: U naselju Barbariga (Istra) su naročito u zimskom periodu česte provalne krađe. Koliko je provalnih krađa bilo u periodu od 1. siječnja 2014. godine do danas? Koliko je za to vrijeme bilo riješenih slučajeva?

Također je utvrđeno da je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska u osporenom rješenju navela kako sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama odbacuje zahtjev žalitelja jer ne posjeduje zatraženu informaciju te nema saznanja gdje se nalazi.

Daljnjim uvidom u dokumentaciju prvostupanjskog spisa utvrđeno je da se u istom nalazi dopis Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, Ureda načelnika Broj: 511-08-01/3-334/3-15 od 9. ožujka 2015. godine, kojim su od Policijske postaje Pula zatraženi podaci koji su zatraženi predmetnim zahtjevom za pristup informacijama. U citiranom dopisu se navedenu Policijsku postaju također upućuje na zakonsku definiciju informacije te se navodi da ukoliko bi tijelo javne vlasti trebalo iz svoje evidencije ili pak više njih tražiti pojedine podatke kako bi moglo odgovoriti podnositelju zahtjeva, da se tada ne radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na  pristup informacijama, jer bi u tom slučaju to značilo izrađivanje informacije. Također, utvrđeno je da se Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Policijska postaja Pula, dopisom Broj: 511-08-21/3-929/1-2015. od 13. ožujka 2015. godine očitovala Uredu načelnika na gore navedeno traženje, navodeći kako nisu u mogućnosti udovoljiti njihovom zahtjevu jer unutar njihovih evidencije ne postoji gotova i postojeća informacija koju podnositelj zahtjeva traži, već da bi za navedeno trebali iz svojih evidencija povezati pojedine podatke kako bi izradili informaciju koja je podnositelju potrebna.

Povjerenica za informiranje je mišljenja kako je nevažno u kakvom obliku tijelo javne vlasti posjeduje tražene informacije odnosno dijelove informacije, budući da je pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama tijelo javne vlasti dužno utvrditi posjeduje li dokumente ili druge zapise podataka koji sadrže tražene informacije u bilo kakvom obliku. Ukoliko ih posjeduju u više oblika nisu dužni za žalitelja izrađivati novu informaciju već mu mogu dostaviti više informacija iz koji žalitelj može sam izračunati brojku koja ga zanima. Također, iz podataka koji su objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske je razvidno da moraju postojati podaci iz kojih se izrađuju polugodišnja i godišnja statistička i druga izvješća.

Naime, uvidom u internetske stranice Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, utvrđeno je da se na poveznici http://istarska.policija.hr/MainPu.aspx?id=1351 u rubrici Statistika, može pronaći statističke podatke za različite godine iz kojih je razvidno da je tijelo javne vlasti izradilo pokazatelje na godišnjoj razini te za prvih devet mjeseci 2016. godine, a za svaki period - prikaz strukture kriminaliteta za Policijsku upravu Istarsku odnosno prikaze strukture kriminaliteta po skupinama kaznenih djela u istoj, od kojih je jedan - prikaz strukture kaznenih djela općeg kriminaliteta za Policijsku upravu Istarsku po policijskim postajama.

Dakle, iz svega navedenog je razvidno da Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Policijska postaja Pula, posjeduje informacije koje je žalitelj zatražio predmetnim zahtjevom za pristup informacijama, a kako i sami u svom dopisu navode u različitim evidencijama. Pri navedenom, mišljenje je Povjerenice za informiranje da nije važno u kojim se sve evidencijama iste informacije nalaze te stoga ne stoje argumenti prvostupanjskog tijela iz osporenog rješenja o tome da ne posjeduju traženu informaciju te nemaju saznanja gdje se ista nalazi. Naime, iz podataka koji su dostupni na internetskoj stranici tijela javne vlasti je razvidno da se podaci tijela javne vlasti u pogledu učestalosti kaznenih djela na području pojedinih policijskih postaja, njihovoj vrsti te rješavanju istih uspoređuju, pa je stoga logična pretpostavka da informacije koje se odnose na predmetno traženje žalitelja postoje kao izrađene informacije barem za period od jedne godine, a na temelju čega se izrađuje izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Istarske za pojedine godine.

U postupku prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak. Prema ocjeni Povjerenice za informiranje u ovom slučaju činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisima ovog predmeta nisu argumentirane odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima.

Stoga je temeljem članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku poništeno prvostupanjsko rješenje, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko je tijelo dužno utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, te ih prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi postoje li u zahtjevu tražene informacije u kakvom drugom obliku (popis kaznenih djela teške krađe u određenoj policijskoj postaji, gradskom području i sl., popis riješenih slučajeva povodom navedenog kaznenog djela, statistička izvješća koja sadrže dijelove traženih informacija, ukupne statistike o radu policijske uprave iz kojih su djelomično vidljive tražene informacije i dr.), i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja riješiti ovu upravnu stvar.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred  Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                                              

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.