KLASA: UP/II-008-07/13-01/16

URBROJ: 401-01/05-14-04

Zagreb, 20. ožujka 2014.

Povjerenica za informiranje, na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ………, Zagreb, ………, izjavljene protiv rješenja Agencije za odgoj i obrazovanje, KLASA: 602-01/13-01/0076, URBROJ: 561/5-13-5, od 15. listopada 2013. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ………, izjavljena protiv  rješenja Agencije za odgoj i obrazovanje, KLASA: 602-01/13-01/0076, URBROJ: 561/5-13-5, od 15. listopada 2013. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: AOO) odbijena je prva točka zahtjeva  ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj)  za ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem članka 23. stavka 4. članka Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: ZPPI), iz razloga jer tijelo javne vlasti ne posjeduje niti ima obvezu posjedovati traženi dokument. Druga točka žaliteljevog zahtjeva je odbijena temeljem članka  23. stavka 5. točke 4., a vezano uz članak 5. stavak 1. točku 3. ZPPI-ja, iz razloga jer se tražena informacija ne smatra informacijom u zakonskom smislu.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je uložio žalbu, u kojoj u bitnom navodi kako tijelo javne vlasti nije postupilo po zaključku Agencije za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP), KLASA: UP/II-008-04/-13-01/275, URBROJ: 567-06/06-13-04 od 26. rujna 2013., te nije riješilo njegov zahtjev pod drugom točkom. Nadalje, žalitelj osporeno rješenje AOO-a pobija u cijelosti zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Žalitelj još navodi kako je tijelo javne vlasti površno pročitalo i pogrešno protumačilo zahtjev za pristup informacijama jer u zahtjevu od 23. svibnja 2013. uopće nije traženo ono što je odbijeno drugom rečenicom izreke rješenja tijela javne vlasti od 15. listopada 2013. godine. Žalitelj stoga predlaže da se druga rečenice izreke pobijanog rješenja oglasi ništavom.

 Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 23. svibnja 2013. godine u svom zahtjevu za pristup informacijama od AOO-a zatražio ispravu Svjetske zdravstvene organizacije kojom je potvrdila kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja, jer strukom, ni kada, ni odakle, ni zašto, potvrdio kvalitetu sadržaja kojega točno dokumenta navedene Agencije ili Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i od kada. Također je tražio informaciju o tome tko je sastavio objavu „Kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija“ s obzirom da je istu objavilo na svojim internetskim stranicama i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Nakon što je AZOP, tada drugostupanjsko tijelo u zaštiti prava na pristup informacijama, donio gore citirani zaključak od 26. rujna 2013., AOO je donijela pobijano rješenje kojim je odbacila prvu točku žaliteljevog zahtjeva, dok ga je drugu točku žaliteljevog zahtjeva odbila.

Člankom 23. stavkom 4. ZPPI-ja je propisano kako će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Pobijanim rješenjem AOO je odbacio žaliteljev zahtjev iz točke 1., iz razloga jer ne posjeduje, niti ima zakonsku obvezu posjedovati potraživani dokument, čime je postupio po zaključku AZOP-a i riješio žaliteljev zahtjev iz točke 1. sukladno odredbama ZPPI-ja.

Prema odredbi članka 23. stavka 5. točke 4. ZPPI-ja tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ovog Zakona.

 Člankom  5. stavkom 1. točkom 3. ZPPI-ja je propisano  kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Uvidom u žaliteljev zahtjev za pristup informacijama pod točkom 2., utvrđeno je kako se njegovo pitanje ne može klasificirati pod citiranu zakonsku definiciju informacije, odnosno kako žalitelj postavlja pitanja, na koje je jedino i moguće dati odgovore, što ne predstavlja informaciju u zakonskom smislu.

Pristup informaciji u smislu zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku, i ne predstavlja dužnost tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja.

Drugim riječima, pristup informacijama u zakonskom smislu znači dobivanje preslike gotove informacije, npr.  određenog dokumenta, cd-a ili drugog zapisa podataka.

Tijela javne vlasti bi u okviru korektnog i etički ispravnog odnosa državne uprave sa građanima i u skladu sa aktima koji uređuju njihovo postupanje trebala uredno odgovarati na pitanja i  predstavke građana i davati im određena objašnjenja, ali to ne spada u domenu ZPPI-ja.

Uvidom u pobijano rješenje AOO-a, utvrđeno je kako je tijelo javne vlasti pogrešno citiralo žaliteljev zahtjev iz točke 2., međutim, ispravno je primijenilo materijalno pravo.

U drugostupanjskom postupku je utvrđeno kako je u točki 2. zahtjeva žalitelj postavio upit, tako da se njegov zahtjev u tom dijelu ne može smatrati zahtjevom za pristup informaciji u zakonskom smislu; dakle, iako je prvostupanjsko tijelo pogrešno citiralo točku 2. žaliteljevog zahtjeva, to ne mijenja konačan ishod postupka.

U drugostupanjskom postupku je također utvrđeno kako AOO ne posjeduje ispravu Svjetske zdravstvene organizacije temeljem koje je sastavljeno priopćenje „Kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija“.

Međutim, AOO se je dužan držati članka 7. ZPPI-ja kojim je propisano da informacije koje tijela javne vlasti objavljuju moraju biti pravodobne potpune i točne.

Stoga se postavlja pitanje u vjerodostojnost objavljene informacije budući da AOO ne posjeduje predmetnu ispravu Svjetske zdravstvene organizacije kojom je dana potvrda kvalitete sadržaja zdravstvenog odgoja.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak vezan za točku 1. žaliteljevog zahtjeva pravilno proveden, a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama ZPPI-ja te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano, dok je u prvostupanjskom postupku vezano uz točku 2. žaliteljevog zahtjeva bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

Slijedom navedenog, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. te točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred  Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                      

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.