KLASA: 008-08/19-01/246

URBROJ: 401-01/21-19-02

Zagreb, 23. listopada 2019.

 

Ustanova - kultura

Povodom Vašeg upita, vezanog za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama kojim su zatražene sljedeće informacije o bivšoj zaposlenici Znanstvene knjižnice Zadar: je li bila zaposlenica, na kojim radnim mjestima, koliko vremena po radnom mjestu, koliko je ukupni radni staž; odgovaramo kako slijedi.

Člankom 23. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) propisano je na koji način tijelo javne vlasti rješava zahtjev za pristup informacijama, odnosno u kojim slučajevima tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, u kojim slučajevima rješenjem odbija zahtjev te kada ga odbacuje. Člankom 15. Zakona propisano je u kojim slučajevima tijelo javne vlasti može ograničiti pravo na pristup informacijama.

Zakon se odnosi na sve informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, bez obzira kada su iste nastale. U slučaju konkretnog zahtjeva, a neovisno o činjenici da se radi o bivšoj zaposlenici Znanstvene knjižnice Zadar i da osoba na koju se odnose tražene informacije više nije zaposlena u navedenom tijelu javne vlasti, svatko ima pravo tražiti informacije od tijela javne vlasti i propitkivati javnost i otvorenost rada te djelovanja tijela javne vlasti u bilo kojem trenutku. Zakonodavac u članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona nije propisao da će tijela javne vlasti ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, već je propisao da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji u tom slučaju.

Također je u članku 15. stavku 5. predvidio da će se, ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. navedenog članka, preostali dijelovi informacije učiniti dostupnim. Kako tijela javne vlasti ne bi automatizmom onemogućavala pristup informacijama zbog zaštite osobnih podataka, zakonodavac je u tu svrhu propisao provođenje testa razmjernosti i javnog interesa prije donošenja same odluke.

Dakle, potrebno je provedbom testa razmjernosti i javnog interesa iz članka 16. Zakona, razlučiti trebaju li se tražene informacije štititi temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) ili u odnosu na zaštitu osobnih podataka preteže javni interes te u ovisnosti o provedenom testu razmjernosti i javnog interesa donijeti odluku (djelomično omogućiti pristup informaciji, uz obvezu donošenja rješenja ili rješenjem odbiti ili odbaciti zahtjev). Potrebno je razmotriti razloge i okolnosti pod kojima doista može nastati šteta nezakonitom uporabom nečijih osobnih podataka.

Stoga Vas upućujemo da zahtjev riješite sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a u slučaju dvojbe oko postupanja s osobnim podacima zaposlenika, upućujemo Vas da se obratite Agenciji za zaštitu osobnih podataka.