KLASA: 008-08/19-01/221

URBROJ: 401-01/21-19-02

Zagreb, 22. listopada 2019.

 

Udruga - LAG

Povodom Vašeg upita kojim tražite mišljenje o tome je li LAG – Lokalna akcijska grupa, tijelo javne vlasti, odnosno, podliježe li postupanjima po Zakonu o pravu na pristup informacijama, odgovaramo kako slijedi.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) propisano je da su tijela javne vlasti u smislu ovog Zakona: tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17, 118/18, na snazi od 1. siječnja 2019. godine), u članku 3. stavku 1. točki 4. definira lokalnu akcijsku grupu kao partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja, koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja. Članak 29. istog Zakona propisuje da jedinice lokalne samouprave koje na svom području imaju odabranu lokalnu akcijsku grupu (u daljnjem tekstu: LAG), mogu koordinaciju i poticanje lokalnog razvoja provoditi putem LAG-a.

U dosadašnjem radu Povjerenika za informiranje i davanju mišljenja i odgovora na upite korisnika i samih LAG-ova, pojavile su se nedoumice glede utvrđivanja njihova statusa kao tijela javne vlasti i obveznika provedbe Zakona te, posljedično, njihovog dodavanja na Popis tijela javne vlasti.

Prilikom utvrđivanja statusa LAG-ova sukladno navedenoj zakonskoj definiciji tijela javne vlasti, potrebno je razmotriti jesu li ispunjeni kriteriji koji se tiču osnivača (da je riječ o pravnoj osobi čiji je osnivač JLP(R)S), financiranja (da se temeljem posebnog propisa financira pretežito ili u cijelosti iz javnih sredstava) i javnih ovlasti.

Ako pojedinačni LAG predstavlja službeno registriranu udrugu temeljem važećeg Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17) ili drugog odgovarajućeg oblika unutar hrvatskog zakonodavnog okvira, bila bi riječ o pravnoj osobi koju je osnovalo više jedinica lokalne samouprave, s ciljem izrade i provedbe lokalne razvojne strategije te bi u tom dijelu kriterij osnivača bio ispunjen.

Budući da LAG-ovi nemaju posebnim zakonom definiran pravni status (postojanje pravne osobnosti ili ne), niti jasno definirane javne ovlasti, nije ih moguće a priori smatrati tijelima javne vlasti u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na to da je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirano da su tijela javne vlasti i „pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.),“ moguće je da pojedini LAG-ovi registrirani kao udruge ispunjavaju uvjete iz te odredbe, odnosno, u svakom pojedinom slučaju bi trebalo utvrditi financiraju li se pojedinačni LAG-ovi u pretežitom dijelu iz javnih sredstava, dakle u dijelu koji je veći od drugih izvora financiranja.

Povjerenik za informiranje tek po dostavi cjelovite dokumentacije može utvrditi je li u tom pojedinačnom slučaju riječ o LAG-u koji predstavlja tijelo javne vlasti i obveznika provedbe Zakona ili nije.

Budući da Povjerenik za informiranje vodi instruktivan Popis tijela javne vlasti, koji ne isključuje postojanje drugih tijela javne vlasti kao obveznika primjene Zakona koji se na njemu ne nalaze (kao što su dobrovoljna vatrogasna društva, mjesni odbori, gradske četvrti i kotarevi itd.), zasad ni LAG-ovi neće biti uvršteni na instruktivan Popis tijela javne vlasti.