KLASA: 008-08/19-01/198

URBROJ: 401-01/9-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Korisnik - novinar

Dana 20. kolovoza 2019. godine zaprimili smo Vaš podnesak, kojim ukazujete na nedobivanje traženih informacija od Ministarstva, po zahtjevu koji ste im uputili 19. srpnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, obavještavate se o sljedećem:

Zahtjevi novinara za pristup informacija, mogu se rješavati prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15 - u daljnjem tekstu: Zakon), sukladno zakonskoj definiciji informacije na način i u rokovima predviđenim Zakonom, a kada je riječ o novinarskim upitima, primjenjuju se odredbe Zakona o medijima.

Definiciju pojma "informacija" Zakon propisuje u članku 5. stavku 1. točki 3. na sljedeći način: »informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Nadalje, prema članku 18. stavku 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Navedeno znači da pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku (npr. određenog dokumenta, ugovora, izvješća, zapisa na cd-u ili drugog zapisa podataka), u trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama a ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen odnosno da daje odgovore na upite, sastavlja izvješća, tumači propise, da obavlja dodatne aktivnosti, provodi nadzor odnosno sastavlja odgovor radi stvaranja informacije.

Slijedom svega navedenog, Vaši podnesak od 29. prosinca 2018. godine upućen Ministarstvu, a kojim tražite odgovore na postavljena pitanja, ne predstavlja zahtjev za pristup informacijama u smislu članka 18. Zakona, koji se rješava na način i u roku propisanom odredbama ovog Zakona, jer njime nije zatražena konkretna informacija kako je propisuje Zakon u članku 5. stavku 1. točki 3.

Vaš podnesak predstavlja upit koji se rješava po propisima iz djelokrugu tijela, odgovarajućom primjenom Zakona o medijima.

Stoga za nedobivanje odgovora na postavljeni upit odnosno zahtjev nije nadležan službenik za informiranje Ministarstvu, pa nema pravne osnove za postupanje Povjerenika za informiranje, jer nije došlo do povrede odredbi Zakona.

Detaljnije informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama te o tome koja se traženja ne smatraju zahtjevom za pristup informacijama možete pronaći u vodiču za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama "Ostvari svoje pravo na informaciju, koji je objavljen na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hr, u rubrici "Dokumenti i publikacije" - "Priručnici", na poveznici https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/. Također je, u svrhu jačanja svijesti medija i udruga o ostvarivanju prava na pristup informacija Povjerenik za informiranje izradio je Vodič za medije i udruge koji je objavljen na internet stranici Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hr, u rubrici "Dokumenti i publikacije" - "Priručnici", na poveznici https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2018/10/esf-vodic_web.pdf.