KLASA: 900-01/19-01/10

URBROJ: 401-01/21-19-3

Zagreb, 2. rujna 2019.

 

PREDMET: Primjena članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama – dodatna uputa: proaktivna objava zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti

Sukladno točki 1. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti obvezna su na svojim internetskim stranicama, na lako pretraživ način, objaviti zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada, što obuhvaća zakone i druge propise kojima se uređuje djelokrug rada tijela, kao i zakonske i podzakonske propise te opće akte koji se odnose na osnivanje i ustrojstvo samog tijela.

Zakoni i drugi propisi trebaju se objaviti s punim nazivom i u cijelosti, objavom poveznice na podstranicu Narodnih novina, s adekvatnim nazivom i numeriranjem, ili dodatno u WORD i/ili PDF formatu.

Zakoni i drugi propisi trebaju biti objavljeni na što pregledniji način, stoga bi, radi lakšeg snalaženja korisnika, trebali biti razvrstani prema području ili djelatnosti koju uređuju, prema vrsti akta, prema donositelju itd., dakle u rubrikama/sekcijama koje se odnose na pojedine ustrojstvene jedinice ili u okviru tematskih sekcija (rubrikama i podrubrikama po područjima). Navedeno uključuje i objavu dokumenata Europske unije, s poveznicama i prijevodima EU i međunarodnih propisa.

Zakoni i drugi propisi i akti koji se odnose na osnivanje i ustrojstvo tijela javne vlasti (primjerice, uredba o unutarnjem ustrojstvu, pravilnik o unutarnjem redu i sl.), u pravilu trebaju biti objavljeni u dijelu koji se odnosi na informacije o samom tijelu.

Preporuka tijelima koja nemaju dovoljne organizacijske i ljudske kapacitete za potpuno usklađivanje sa Zakonom i zakonskom obvezom proaktivne objave informacija je da na internetskoj stranici, na mjestu gdje je potrebno objaviti zakone i druge propise koji se odnose na njihovo područje rada, objave poveznicu na rubriku internetske stranice nadležnog ministarstva gdje su objavljeni predmetni propisi. Primjerice, osnovne i srednje škole mogu u rubrici namijenjenoj objavi zakona i drugih propisa, objaviti poveznicu na rubriku unutar koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje pripadajuće propise koji uređuju osnovno i srednje školstvo ili pak centri za socijalnu skrb, koji mogu objaviti poveznicu na stranice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ili turističke zajednice na stranice Ministarstva turizma itd.

Stoga je, sa svrhom utvrđivanja u kojoj mjeri ispunjavaju predmetnu zakonsku obvezu objave zakona i drugih propisa, Povjerenik za informiranje tijekom srpnja 2019. proveo praćenje službenih internetskih stranica 20 ministarstava, koje je dostupno na poveznici https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/analiticka-izvjesca/.