KLASA: UP/II-008-07/18-01/734

URBROJ: 401-01/05-19-2

Zagreb, 23. srpnja 2019.

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) povodom žalbe Udruge vlasnika nekretnina „Nečven NP Krka“ iz Oklaja, ………, Nečven-Puljane, izjavljene protiv rješenja Ministarstva zaštita okoliša i energetike, KLASA: UP/I-008-01/18-03/09, URBROJ: 517-10-2-18-1 od 6. rujna 2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba Udruge vlasnika nekretnina „Nečven NP Krka“ izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštita okoliša i energetike, KLASA: UP/I-008-01/18-03/09, URBROJ: 517-10-2-18-1 od 6. rujna 2018. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Pobijanim rješenjem  Ministarstva zaštita okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  odbačen je zahtjev za pristup informacijama Udruge vlasnika nekretnina „Nečven NP Krka“ (u daljnjem tekstu: žalitelj) u dijelu kojem je zatražena dostava projektno i atestno-tehničko-tehnološke dokumentacije proizvođača biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te odobrenje za ugradnju istog kojom bi bila potvrđena ispravnost odabira dostatnog projektnog kapaciteta i tehnoloških performansi te ispravnosti ugradnje, rada i održavanja istog, koji bi zadovoljio sve potrebe adekvatne obrade fekalne i sanitarne kanalizacije za sva tri suvlasnička domaćinstva OPG ……… i nekoliko dodatnih stambenih jedinica koje služe za smještaj turista. Predmetni zahtjev odbačen je temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju niti ima saznanja gdje se informacija nalazi.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je uložio žalbu  u kojoj u bitnom navodi kako mu je tijelo javne vlasti dostavilo dva nepotpuna zapisnika, odnosno zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru bez fotodokumentacije koja je naznačena kao sastavni dio oba zapisnika. Predlaže da se njegova žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 21. kolovoza 2018. godine zatražio od  Ministarstva da mu se omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju nastalu tijekom inspekcijskog nadzora OPG ……… u naselju Nečven, unutar obuhvata granica NP Krka, temeljem koje su doneseni zaključci kako nije utvrđeno postupanje suprotno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, s posebnim naglaskom za uvid u: 1. projektnu i atestno-tehničko-tehnološku dokumentaciju proizvođača biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te odobrenje za ugradnju istog kojom bi bila potvrđena ispravnost odabira dostatnog projektnog kapaciteta i tehnoloških performansi te ispravnosti ugradnje, rada i održavanja istog, koji bi zadovoljio sve potrebe adekvatne obrade fekalne i sanitarne kanalizacije za sva tri suvlasnička domaćinstva OPG ……… i nekoliko dodatnih stambenih jedinica koje služe za smještaj turista; 2. službene zapisnike o provedenom inspekcijskom nadzoru sa cjelokupnom tehničko-tehnološkom dokumentacijom koja je poslužila kao podloga za donošenje predmetnih zaključaka.

Tijelo javne vlasti je usvojilo točku 2. žaliteljevog zahtjeva te mu je uz dopis, KLASA: 008-01/18-01/98, URBROJ: 517-10-1-18-1 od 5. rujna 2018. godine, dostavilo zatražene zapisnike.

Tijelo javne vlasti je vezano za točku 1. zahtjeva donijelo pobijano rješenje  kojim je u tom dijelu odbačen zahtjev. U obrazloženju pobijanog rješenja se navodi kako je u dostavljenom zapisniku o inspekcijskom nalazu od 9. kolovoza 2018. godine konstatirano da je inspektor izvršio uvid u atestno-tehničku dokumentaciju kojom je utvrđena tehnološka ispravnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Obzirom da tražena dokumentacija nije sastavni dio zapisnika o provedenom nadzoru, već da je ista inspektoru bila predočena na uvid prilikom nadzora, Ministarstvo navodi kako istu ne posjeduje te nema saznanja gdje se ista nalazi te nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu.

Odredbom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano kako će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U žalbenom postupku je utvrđeno kako žalitelj osporava pobijano rješenje, međutim uopće ne osporava njegov sadržaj, odnosno činjenice koje se u njemu navode.

Drugim riječima, žalitelj u žalbi uopće ne osporava odbacivanje točke 1. predmetnog zahtjeva, već u žalbi navodi kako mu nije dostavljena potpuna informacija zatražena točkom 2. zahtjeva, čime faktički podnosi zahtjev za dopunom informacije za čije je rješavanje nadležno prvostupanjsko tijelo javne vlasti.

Ministarstvo je povodom zahtjeva za dopunu informacije dopisom, KLASA: UP/II-008-01/18-02/01, URBROJ: 517-10-2-18-2 od 4. listopada 2018. godine, udovoljio predmetnom zahtjevu te je žalitelju dostavio zatraženu dokumentaciju.

U odnosu na točku 1. zahtjeva povodom koje je doneseno pobijano rješenje  kojim je utvrđeno da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi, Povjerenik za informiranje je utvrdio da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a prvostupanjsko tijelo je stoga o zahtjevu stranke odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, tako da se  prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu  prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Slijedom navedenog je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1.  Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred  Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Zoran Pičuljan