KLASA: UP/II-008-07/19-01/418

URBROJ: 401-01/05-19-2

Zagreb, 24. srpnja 2019.

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) povodom žalbe ……… iz Pule, ………, izjavljene protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, KLASA: 008-02/19-01/7, URBROJ: 341-99-01/2-19-4, od 26. travnja 2019. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, KLASA: 008-02/19-01/7, URBROJ: 341-99-01/2-19-4, od 26. travnja 2019. godine, kao neosnovana.

                                                           O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: HZMO) odbačena je kao nedopuštena žalba ………  (dalje u tekstu: žalitelj) izjavljena protiv obavijesti HZMO-a, KLASA: 008-02/19-01/7, URBROJ: 341-99-01/2-19-2 od 27. ožujka 2019. godine, temeljem odredbe članka 113. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09).

Protiv pobijanog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu zbog nepotpuno i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene zakona. Smatra kako ne postoje razlozi za odbijanje zahtjeva i da mu je HZMO trebao dostaviti traženu informaciju, umjesto što je nepotrebno dostavio spornu obavijest. Predlaže da se njegova žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 21. ožujka  2019.  godine od HZMO-a zatražio da mu dostavi presliku dopisa POA-e, KLASA: P1000-UP101, URBROJ: 539-20-01700-05/84782 od 30. kolovoza 2005. godine.

HZMO je povodom predmetnog zahtjeva uputio žalitelju obavijest, KLASA: 008-02/19-01/7, URBROJ: 341-99-01/2-19-2 od 27. ožujka 2019. godine, da je u njegovom predmetu u tijeku upravni spor i da se sukladno odredbi članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama navedeni Zakon ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom. Ujedno je žalitelj obaviješten da je njegov spis povodom upravnog spora proslijeđen Upravnom sudu u Rijeci.

Žalitelj je protiv obavijesti HZMO-a podnio žalbu koju je HZMO rješenjem, KLASA: 008-02/19-01/7, URBROJ: 341-99-01/2-19-4, od 26. travnja 2019. godine odbacio kao nedopuštenu. U obrazloženju pobijanog rješenja HZMO navodi kako je sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama  obavijestio žalitelja da je u njegovo predmetu u tijeku upravni spor i da se navedeni Zakon ne primjenjuje na stranke sukladno odredbi članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, stoga je sukladno odredbi članka 113. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku odbio njegovu žalbu kao nedopuštenu.

Prema članku 1. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama  je propisano kako se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Odredbom članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da mu je kao stranki u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena.

Članak 155. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku propisuje je kako je javnopravno tijelo dužno obavijestiti zainteresiranu osobu na njezin zahtjev o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja ili zaštite njezinog prava ili pravnog interesa u određenoj upravnoj stvari.

U žalbenom postupku je utvrđeno kako je tijelo javne vlasti izdalo žalitelju obavijest sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno članka 155. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, s obzirom da žalitelj traži dopis iz upravnog postupka koji je u tijeku, a u kojem je žalitelj stranka.

Odredbom članka 113. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je kako će prvostupanjsko tijelo ispitati je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će je rješenjem.

Budući da je tijelo javne vlasti ispravno izdalo žalitelju obavijest, žalba u tom slučaju nije dopuštena, stoga je u žalbenom postupku utvrđeno da je prvostupanjski postupak pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano, stoga se prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu  prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Slijedom navedenog je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1.  Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Zoran Pičuljan