KLASA: UP/II-008-07/18-01/242

URBROJ: 401-01/10-19-6

Zagreb, 22. srpnja 2019. godine

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Ogulina, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave-Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-032-01/18-01/24, URBROJ: 513-07-21-17-18-3 od 16. ožujka 2018. godine, te žalbe radi neodlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama ………, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-032-01/18-01/24, URBROJ: 513-07-21-17-18-3 od 16. ožujka 2018. godine.

2.    Odobrava se ……… pravo na pristup prijavi poreza na dodanu vrijednost za Športsku zajednicu Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 28. ožujka 2018. godine.

3.    Nalaže se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi-Središnjem uredu da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja.

4.    Odbija se kao neosnovana žalba ……… izjavljena zbog neodlučivanja o njegovu zahtjevu za pristup informacijama od 12. ožujka 2018. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, kojim je tražio podatak o tome koristi li Športska zajednica Grada Ogulina mogućnost oslobađanja od PDV-a, temeljem članka 23. stavka 5. točke 2. u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da prvostupanjsko tijelo smatra da zatražena informacija predstavlja poreznu tajnu sukladno članku 8. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, 115/16).

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da je tijelo javne vlasti površno i nepotpuno utvrdilo činjenično stanje. Smatra da u rješenju postoji nesuglasnost izreke i obrazloženja, odnosno da nedostaje nužno obrazloženje vezano za primjenu testa razmjernosti i javnog interesa. Ističe da se na traženu informaciju ne može primijeniti institut porezne tajne. Dalje navodi da je pitanje potrošnje javnog novca od važnog značaja za transparentnost djelovanja tijela javne vlasti. Poziva se na odredbe Zakona o sportu i Zakona o udrugama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 12. ožujka 2018. godine tražio sljedeću informaciju:

„Da li sljedeća pravna osoba, koja je u sustavu PDV-a od 01. siječnja 2009. godine: Športska zajednica Grada Ogulina (ŠZ), Bolnička ulica 9, 47300 Ogulin, MB 01352156, OIB: 26158336914, koristi mogućnosti oslobađanja od PDV-a, a u skladu sa člankom 39. stavkom 1. točkom n) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 do 115/16).

Ako koristi, molim presliku rješenja, Odluke ili sličnog akta na osnovu kojeg je oslobođenja PDV-a (zanima nas, posebno, ako da, od kada koristi tu mogućnost, to svoje pravo)

Odredbom članka 15. stavkom 2. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija porezna tajna sukladno zakonu.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Uvodno se ističe da iz spisa predmeta proizlazi da istom prileže dvije žalbe žalitelja, žalba protiv osporenog rješenja, te žalba radi šutnje administracije.

U odnosu na žalbu protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-032-01/18-01/24, URBROJ: 513-07-21-17-18-3 od 16. ožujka 2018. godine, ističe se kako slijedi.

Iz pobijanog rješenja u bitnom proizlazi da prvostupanjsko tijelo smatra da zatražena informacija predstavlja poreznu tajnu.

Navedenu argumentaciju prvostupanjskog tijela nije moguće prihvatiti iz sljedećih razloga.

Člankom 8. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, 115/16) propisano je da je porezno tijelo dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku, te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojim raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama članicama.

Prema članku 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16) porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a, u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a, odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju. a identičnu odredbu sadrži i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17).

Pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama uključuje pristup dokumentu koji sadrži traženu informaciju u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama , a u konkretnom slučaju činjenica je li Športska zajednica Grada Ogulina oslobođena obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost vidljiva je kroz prijavu poreza na dodanu vrijednost.

Osim toga, rješenjem Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/18-01/595, URBROJ: 401-01/10-18-2 od 23. listopada 2018. godine poništeno je rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave – Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-032-01/18-01/24, URBROJ: 513-07-21-17-18-14 od 09. srpnja 2018. godine te je žalitelju omogućen pristup prijavi poreza na dodanu vrijednost za Športsku zajednicu Grada Ogulina za 2017. godinu, a uvidom u navedeni spis predmeta je utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo postupilo po navedenom rješenju Povjerenika za informiranje i žalitelju dostavilo navedenu prijavu poreza na dodanu vrijednost.

Naime, u navedenom postupku utvrđeno je da se na sjednicama Gradskog vijeća Ogulina raspravlja o godišnjem izvješću o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina, pri čemu se navode iznosi fakturiranih usluga, uključujući i iznos PDV-a.

S obzirom da je prvostupanjsko tijelo žalitelju dostavilo prijavu obraca poreza na dodanu vrijednost za Športsku zajednicu Grada Ogulina za 2017. godine, ističe se da navedeni dokument također sadrži podatak o tome je li Športska zajednica oslobođena PDV-a.

Međutim, kako se navedeni podatak odnosi na 2017. godinu, žalitelju se ovim rješenjem odobrava pravo na pristup prijavi poreza na dobit Športske zajednice Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 28. ožujka 2018. godine, posebno imajući u vidu činjenicu da informacije koje daju tijela javne vlasti moraju biti potpune i točne (članak 7. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Osim, toga spisu predmeta prileže i računi Športske zajednice Grada Ogulina iz 2017. godine koji su izdani Karlovačkoj županiji za korištenje športske dvorane iz kojih je također vidljivo je li Športska zajednica Grada Ogulina oslobođena poreza na dodanu vrijednost, a koje je Karlovačka županija dostavila žalitelju postupajući po njegovu zahtjevu za pristup informacijama.

Zaključno, prijava poreza na dodanu vrijednost za Športsku zajednicu Grada Ogulina, kojom informaciji je žalitelju omogućen pristup sukladno gore citiranom rješenju Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/18-01/595, URBROJ: 401-01/10-18-2 od 23. listopada 2018. godine, kao i računi Športske zajednice Grada Ogulina predstavljaju informacije od javnog značaja u smislu članka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da žalitelj istim raspolaže sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Slijedom svega navedenog, Povjerenik za informiranje smatra da se na konkretnu informaciju ne može primijeniti institut porezne tajne.

Kako se na traženu informaciju ne može primijeniti zakonsko ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, niti neko drugo ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, žalitelju se omogućuje pristup istom u cijelosti.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao pod točkama 1. do 3. izreke ovog rješenja.

U odnosu na žalbu radi šutnje administracije žalitelja, koja je Povjereniku za informiranje dostavljena dana 11. travnja 2018. godine, ističe se kako slijedi.

U citiranoj žalbi žalitelj u bitnom navodi da je podnio isti zahtjev za pristup informacijama Poreznoj upravi - Središnjem uredu, Područnom uredu u Karlovcu i ispostavi u Ogulinu. Navodi da se povodi za načelom jedna pravna osoba, jedno činjenično stanje, jedan zahtjev za pristup informacijama i jedno prvostupanjsko rješenje. Ističe da je ista pravna osnova Zahtjeva, ali različito činjenično stanje. Citira podneseni zahtjev za pristup informacijama.

Žalba nije osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je postupajući po zahtjevu žalitelja od 12. ožujka 2018. godine prvostupanjsko tijelo donijelo rješenje KLASA: UP/I-032-01/18-01/24, URBROJ: 513-07-21-17-18-3 od 16. ožujka 2018. godine.

Sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu žalitelju.

Prema članku 20. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama na temelju zahtjeva za pristup informacijama tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana.

S obzirom da je u konkretnom slučaju zahtjev za pristup informacijama podnesen dana 12. ožujka 2018. godine, o kojem je odlučeno rješenjem prvostupanjskog tijela KLASA: UP/I-032-01/18-01/24, URBROJ: 513-07-21-17-18-3 od 16. ožujka 2018. godine, nije došlo do šutnje administracije.

Pri tome se posebno ističe da je sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poreznoj upravi („Narodne novine“, 115/16) Porezna uprava jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

Prema članku 5. stavku 2. navedenog Zakona područni ured se ustrojava u pravilu za područje jedne županije, dok se sukladno stavku 6. navedenog članka za obavljanje pojedinih poslova na području područnog ureda osnivaju ispostave.

Dakle, područni uredi i ispostave nisu samostalna tijela javne vlasti, pa u odnosu na njih ne može niti doći do šutnje administracije u situaciji kad je Središnji ured Porezne uprave u zakonskom roku odlučio o zahtjevu za pristup informacijama istog sadržaja koji je podnesen područnom uredu i ispostavi Porezne uprave.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo je odlučiti kao pod točkom 4. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Zoran Pičuljan