KLASA: UP/II-008-07/18-01/94

URBROJ: 401-01/06-19-2

Zagreb, 19. srpnja 2019. godine

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Broj: 26 Su-32/18 od 26. siječnja 2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Trgovačkog suda u Splitu, Broj: 26 Su-32/18 od 26. siječnja 2018. godine.

2.    Odobrava se ……… pravo na pristup informaciji o vještacima i isplatama vještacima, koja je sadržana u „Rekapitulaciji isplate po isplaćenicima” Trgovačkog suda u Splitu i sadrži podatke o isplatama vještacima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine od rednog broja 1. do 89..

3.    Nalaže se Trgovačkom sudu u Splitu da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem djelomično je odbijen zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za pristup informacijama, kojim je tražio podatak o ukupnim isplatama vještacima kojima su isplaćeni iznosi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine po pojedinom vještaku, temeljem članka 23. stavka 5. točke 2. u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo smatra da je dio zatraženih informacija zaštićen zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da pobija predmetno rješenje zbog bitne povrede upravnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Nadalje, navodi da odredba članka 7. stavka 2. točke 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine”, broj 124/14., 115/15. i 87/16.) propisuje da proračunski korisnici obvezno vode analitička knjigovodstva: financijske imovine i obveza, i to potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr) te da je prema članku 74. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine”, broj 10/17. i 128/17.) do kraja siječnja tekuće godine za proteklu godinu odnosno pri prestanku djelatnosti isplatitelj primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak koji se smatra konačnim, obvezan poreznim obveznicima dati potvrde koja sadrži i visinu pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po osnovi drugog dohotka, postotku i iznosu priznatih izdataka pri isplati. Žalitelj ističe da je Trgovački sud u Splitu sukladno članku 5. stavku 1. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao tijelo javne vlasti, sukladno definiciji informacije iz članka 5. stavka 1. točke 3. navedenog Zakona te sukladno Pravilniku o sudskim vještacima („Narodne novine”, broj 38/14.) koji propisuje da je djelatnost vještaka javna djelatnost, u obvezi posjedovati zatraženu informaciju iz predmetnog zahtjeva odnosno da u istom tijelu javne vlasti mora postojati mogućnost izlučivanja takve informacije iz računalne aplikacije. Žalitelj ocjenjuje nebitnim je li izvor informacije u proračunu ili u djelatnosti tijela javne vlasti, jer je raspolaganje javnim sredstvima posljedica javne djelatnosti koju obavlja tijelo javne vlasti, a iz razloga što se svaka isplata obavlja temeljem sudske odluke (rješenja) u pojedinom sudskom postupku čime nastaje obveza isplate tijela javne vlasti prema pojedinom vještaku - što predstavlja raspolaganje javnim sredstvima neovisno o izvoru. Nadalje, po mišljenju žalitelja tijelo javne vlasti je pogrešno primijenilo materijalno pravo, s obzirom na članak 16. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 15. siječnja 2018. godine od Trgovačkog suda u Splitu tražio informaciju o ukupnim isplatama vještacima kojima su isplaćeni iznosi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine po pojedinom vještaku. Također je utvrđeno da je Trgovački sud u Splitu po predmetnom zahtjevu donio osporeno rješenje Broj: 26 Su-32/18 od 26. siječnja 2018. godine, kojim je djelomično odbijen zahtjev, temeljem članka 23. stavka 5. točke 2. u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo smatra da su zatražene informacije dijelom zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

U žalbenom postupku Povjereniku za informiranje dostavljen je spis predmeta na nadležno postupanje, u kojem je kao informacija koja je predmet postupka dostavljena tablica naziva „Rekapitulacija isplate po isplaćenicima” koja sadrži podatke u stupcima: 1. stupac - „redni broj (koji sadrži redne brojeve od 1. do 89.)”; 2. stupac - u kojem su navedeni prezimena i imena/naziv pravne osobe; 3., 4., 5.,, 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. stupac - bez opisa; 13. stupac - „Prirez”; 14. stupac - „Poseban porez”; i 15. stupac - „Za isplatu”.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U članku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Člankom 23. stavkom 5. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavcima 2., 3. i 4., a u vezi s člankom 16. stavkom 1. Zakona.

U članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Slijedom navedene odredbe pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, koju tijelo javne vlasti posjeduje u trenutku podnošenja zahtjeva, npr. određenog dokumenta, ili drugog zapisa podataka, odnosno onoj dokumentaciji iz koje su razvidne informacije koje žalitelj traži ili iz koje bi žalitelj samostalnom obradom došao do traženih podataka. Dakle, zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da izrađuje novu informaciju, vrši analize, sastavlja odgovore na pitanja, izvješća, pokreće postupke ili da obavlja slične dodatne aktivnosti.

U žalbenom postupku je izvršen uvid u odgovor Trgovačkog suda u Splitu Broj: 26 Su-/32/2018 od 25. siječnja 2018. godine kojim je žalitelju djelomično omogućen pristup informacijama te je utvrđeno da su u istom navedeni redni brojevi od 1. - 83. sa pripadajućim područjem vještačenja te iznosima naknada isplaćenih u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Također je vidljivo kako se radi o informaciji koja je izrađena nakon podnošenja predmetnog zahtjeva. Naime, iz navedenog odgovora proizlazi da isti ne sadrži podatke o iznosima i imenima i prezimenima odnosno nazivima pravnih osoba, kao i da isti ne predstavlja dokument iz kojeg su vidljivi honorari ili troškovi rada, kao ni ispis tablice financijskog obračuna, odnosno iz nje nije razvidno iz kojeg dokumenta su navedeni podaci obrađeni.

Iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je žalitelju omogućen pristup informacijama o isplatama vještacima, no ne i pripadajućim podacima o imenima i prezimenima te nazivu pravnih osoba kojima su iste doznačene. U žalbenom je postupku utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo izradilo novu informaciju odnosno odgovor, na način da je iz postojeće tablice koja se odnosi na isplate vještacima iz koje je vidljivo kome je i koliko isplaćeno, umjesto imena i prezimena odnosno naziva pravne osobe navodilo područje na koje se vještačenje odnosilo i iznos koji je isplaćen te žalitelju dostavilo tu novoizrađenu informaciju, a što nije sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nadalje, iz osporenog rješenja proizlazi da su žalitelju djelomično uskraćene zatražene informacije u pogledu imena i prezimena fizičkih osoba odnosno naziva pravnih osoba koje su obavljale vještačenja, iz razloga što se radi o isplatama vještacima koje su izvršene iz sredstava koja predujmljuju stranke (koje imaju pravo i predlaganja izbora određenog vještaka) jer ne postoji opravdani interes za dostupnošću tih informacija koje su prema stavu prvostupanjskog tijela zaštićeni osobni podaci. Također, iz spisa predmeta proizlazi da je prvostupanjsko tijelo u tom dijelu ograničilo pristup informacijama, a da nije provelo test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbi članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Daljnjim uvidom u dokumente koji su dostavljeni u drugostupanjskom postupku, utvrđeno je da isti osim onih informacija koje je u predmetnom zahtjevu zatražio žalitelj sadrže i druge podatke. Stoga je Povjerenik za informiranje u žalbenom postupku razmotrio je li žalitelju moguće odobriti pristup navedenim dokumentima, a također i utvrdio da li se pristup istima može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Odredbom članka 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Člankom 16. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak.    

Sukladno članku 24. stavku 1. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, 38/14., 123/15. i 29/16.) propisano je da za obavljeno vještačenje stalni sudski vještak ima pravo na nagradu. Prema stavku 3. navedenog članka nagrada za rad vještaka koja se isplaćuje iz sredstava suda i državnog odvjetništva umanjuje se za 20% od utvrđene vrijednosti boda iz stavka 2. ovog članka.

Člankom 132. stavkom 1. Zakona o sudovima („Narodne novine”, broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.) je propisano da se sredstva za rad sudova osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Stavkom 2. istog članka je propisano da sredstva za rad sudova obuhvaćaju sredstva za obavljanje redovite djelatnosti (sredstva za rashode za zaposlene, sredstva za materijalne rashode i sredstva za kapitalna ulaganja u zgrade, tehničku i informatičku opremu) i sredstva za posebne namjene, a stavkom 3. navedenog članka da se sredstva iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju u visini koja će osigurati redovito obavljanje svih poslova u sudu.

U članku 135. stavku 1. Zakona o sudovima je propisano da sredstva za posebne namjene jesu: 1. sredstva za rad vježbenika, 2. sredstva za stručno usavršavanje sudaca te sudskih službenika i namještenika, 3. sredstva za namjenske troškove koja obuhvaćaju: – naknade i nagradu sucima porotnicima, – troškove sudskih postupaka koji se po zakonu isplaćuju iz sredstava suda, – troškove dostavljanja sudskih pismena, – naknade za obavljanje poslova prethodnoga kaznenog postupka, – ostale troškove u svezi s obavljanjem sudbene vlasti.

Člankom 250. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) je propisano da će sud  izvesti dokaz vještačenjem kad je radi utvrđivanja ili razjašnjenja kakve činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.

U članku 252. stavku 1. Zakona o parničnom postupku je propisano da vještačenje, u pravilu, obavlja jedan vještak, a kad sud ocijeni da je vještačenje složeno, može odrediti dva ili više vještaka. Stavkom 2. istog članka je propisano da se vještaci se određuju u prvom redu iz reda stalnih sudskih vještaka za određenu vrstu vještačenja. Vještačenje se može povjeriti i stručnoj ustanovi (bolnici, kemijskom laboratoriju, fakultetu i sl.). Ako postoje posebne ustanove za određene vrste vještačenja (vještačenje lažnog novca, rukopisa, daktiloskopsko vještačenje i sl.), takva vještačenja, a osobito složenija, povjeravat će se, u prvom redu, tim ustanovama.

Člankom 256. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku je propisano da vještak ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za prehranu i prenoćište, na naknadu izmakle zarade i troškova vještačenja te pravo na nagradu za obavljeno vještačenje. Stavkom 2. istog članka je propisano da će se u pogledu naknade troškova i nagrade vještaka na odgovarajući način primjenjivati odredbe članka 249. st. 2. i 3. ovog Zakona.

Dovodeći u vezu navedene odredbe, jasno je da isplate vještacima od strane prvostupanjskog tijela iz proračunskih sredstava predstavljaju raspolaganje javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, pa u pogledu istih prvostupanjsko tijelo nije niti bilo dužno provoditi test razmjernosti i javnog interesa, jer se radi o informaciji za koju se zakonom podrazumijeva javni interes odnosno pravo svih fizičkih i pravnih osoba da znaju na koji se način i u koju svrhu koriste javna sredstva.

Također, sukladno članku 7. Zakona o pravu na pristup informacijama informacije koje daju tijela javne vlasti moraju biti potpune i točne, pa uzimajući u obzir navedeno, očito je da javnost ima pravo biti upoznata ne samo s iznosom koji je isplaćen određenoj osobi, već i s podatkom o imenu i prezimenu navedene osobe.

Prihvaćanje suprotnog stava značilo bi kršenje gore navedenog načela, čime bi se dovelo u pitanje ustavno jamstvo pristupa informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti iz članka 38. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.).

S obzirom na navedeno, ime i prezime osobe vještaka kojoj je izvršena isplata iz javnih sredstava, iako je osobni podatak, dostupno je javnosti bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, a iznosi koji su isplaćeni na ime vještačenja također trebaju biti dostupni javnosti upravo radi ostvarenja načela transparentnosti djelovanja tijela javne vlasti. Naime, u pogledu pravnih osoba ne može se primijeniti ograničenje zbog zaštite osobnih podataka.

U žalbenom postupku razmotreni su i navodi prvostupanjskog tijela vezano za dostupnost informacija o isplatama vještacima iz sredstava koja su u sudskim postupcima predujmljivale stranke, međutim navedeno nije Zakonom o pravu na pristup informacijama propisan razlog ograničenja pristupa informacijama. Stoga je u žalbenom postupku zaključeno da je u konkretnom slučaju odlučna činjenica da Trgovački sud u Splitu vrši isplatu sredstava pojedinim vještacima, pa u konkretnom slučaju nije relevantno radi li se o sredstvima koja se isplaćuju iz proračuna, ili su ih predujmile stranke, jer navedene informacije trebaju biti dostupne radi transparentnosti rada i postupanja tijela javne vlasti. Osim navedenog radi se o isplatama vještacima čija su imena i prezimena navedena na popisu stalnih sudskih vještaka i svima su javno dostupna, pa je slijedom svega navedenog u žalbenom postupku zaključeno da se pristup dostavljenoj informaciji koja je predmet ovog postupka može odobriti bez ograničenja.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog, valjalo je sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) u vezi s člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Zoran Pičuljan