KLASA: UP/II-008-07/19-01/365

URBROJ: 401-01/05-19-2

Zagreb, 13. svibnja 2019.

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ......... iz Zagreba, ........., izjavljene protiv rješenja Hrvatske pošte d.d., broj: HP-08-032802/18 od 10. travnja 2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Hrvatske pošte d.d., broj: HP-08-032802/18 od 10. travnja 2018. godine.

2.    Odobrava se  ......... pravo na pristup preslici Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske pošte d.d.

3.    Nalaže se Hrvatskoj pošti d.d. da u roku od 8 dana od pravomoćnosti ovog rješenja omogući ......... pristup odobrenoj informaciji, sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: Hrvatska pošta) odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 1. travnja 2019. godine, kojim je zatražen Pravilnik o poslovnoj tajni Hrvatske pošte. Žaliteljev zahtjev odbijen je temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što zatražena informacija predstavlja poslovnu tajnu.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnom navodi kako je tijelo pogrešno primijenilo zakonske odredbe, stoga predlaže da se njegova žalba uvaži i da mu se omogući pristup zatraženoj informaciji.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 1. travnja 2019. godine zatražio Pravilnik o poslovnoj tajni Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta u obrazloženju pobijanog rješenja, kojim je odbila žaliteljev zahtjev za pristup informacijama, navodi kako je sukladno provedenom testu razmjernosti i javnog interesa te sukladno članku 3. Pravilnika o poslovnoj tajni utvrđeno da informacija predstavlja poslovnu tajnu, stoga je trebalo u smislu odredbe članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ograničiti pristup takvoj informaciji.

U dostavljenom testu razmjernosti  i javnog interesa Hrvatska pošta u bitnom navodi kako se tražena informacija ne odnosi na državnu sigurnost, zdravlje građanstva, pitanja obrane niti na druga slična pitanja koja bi se mogla apostrofirati od visokog značenja za širu javnost, niti se odnosi na javnu osobu niti državnog dužnosnika. Stoga Hrvatska pošta zaključuje da u ovom segmentu interes javnosti ne prevladava nad interesom zaštite poslovanja tijela javne vlasti koje je ujedno i trgovačko društvo. S druge strane, tijelo javne vlasti smatra kako bi odavanje ovih poslovnih tajni u bitnome moglo narušiti tržišne pozicije tijela javne vlasti koje svoj položaj i opstojnost realizira isključivo kroz otvoreno tržišno natjecanje na slobodnom tržištu poštanskih usluga. Hrvatska pošta zaključuje kako interes zaštite poslovne tajne trgovačkog društva prevladava nad interesom prava na pristup informacijama, te bi objava, odnosno davanja traženih informacija mogla nanijeti neopravdanu štetu  tržišnoj poziciji Hrvatske pošte.

U drugostupanjskom postupku je utvrđeno kako je Hrvatska pošta prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama nepotpuno utvrdila činjenično stanje, nakon čega je nepravilno primijenila zakonske odredbe.

Člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00.,124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14.) jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona, a ograničenja su propisana člankom 15. navedenog Zakona.

Nastavno na citirane ustavne i zakonske odredbe, potrebno  je istaknuti kako je cilj Zakona o pravu na pristup informacijama omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama u skladu s načelima otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. U tom smislu, tijelo javne vlasti je dužno u rješenju kojim uskraćuje pristup informacijama dati jasne, nedvosmislene i činjenično utemeljene argumente kojima podupire postojanje izuzetka od pristupa propisanog člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da onemogućavanje pristupa informaciji predstavlja iznimku od navedenog zakonskog cilja.

Člankom 23. stavkom 5. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavcima 2., 3. i 4., a u vezi s člankom 16. stavkom 1. ovog Zakona.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu.

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovog Zakona, dužno prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Hrvatska pošta je po sudu Povjerenika za informiranje propustila prikazati činjenice i okolnosti koje opravdavaju uskratu zatražene informacije jer ista predstavlja poslovnu tajnu, te je ujedno nepravilno provela test razmjernosti i javnog interesa, slijedom čega je pogrešno primijenila zakonske odredbe.

Naime, poslovnu tajnu prema stavku 1. članka 19. Zakona o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 108/96), predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese.

Slijedom navedenog, Hrvatska pošta je u prvostupanjskom postupku bila dužna pružiti  valjano obrazloženje kojim bi se jasno i nedvosmisleno identificirali razlozi zbog kojih bi omogućavanje uvida u Pravilnik o poslovnoj tajni Hrvatske pošte dovelo do štetnih posljedica za njezine gospodarske interese, što je ratio legis instituta poslovne tajne.

Drugim riječima, tijelo javne vlasti ne smije spekulirati, nagađati i koristiti se argumentom zastrašivanja oko nastanaka moguće štete prilikom davanja informacije, već  zakonsku svrhu  instituta poslovne tajne nalazimo u jasnom i nedvosmislenom identificiranju razloga zbog kojih bi davanje određenih podataka dovelo do štetnih posljedica za gospodarske interese subjekta odnosno njegovu poziciju na tržištu.

Također, tijelo javne vlasti mora argumentirano ukazati na vjerojatnu ozbiljnu povredu zaštićenog interesa. Nije dovoljno pozvati se na zakonska ograničenja i navesti da  bi nastala šteta za gospodarske interese, već je potrebno iste utemeljiti i obrazložiti kako bi se utvrdila vjerojatnost ozbiljne povrede.

Pravilnik o poslovnoj tajni predstavlja opći akt tijela javne vlasti koji se pobliže uređuje što se smatra poslovnom tajnom.

Dakle, radi se o općem aktu kojim se utječe na prava korisnika, s obzirom da isti imaju pravo biti upoznati s načinom postupanja tijela javne vlasti. Osim toga, sam Pravilnik o poslovnoj tajni tijela javne vlasti ne može predstavljati poslovnu tajnu, iz razloga što podaci o tome što se smatra poslovnom tajnom ne predstavljaju proizvodnu tajnu ili rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, već isti predstavlja generalni i apstraktni pravni akt, čija objava po logici stvari ne može ugroziti gospodarske interese prvostupanjskog tijela.

Prema mišljenju Povjerenika za informiranje, Pravilnik o poslovnoj tajni ne predstavlja niti druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese, jer se omogućavanjem pristupa Pravilniku o poslovnoj tajni ne ugrožavaju interesi prvostupanjskog tijela, niti bi za prvostupanjsko tijelo priopćavanjem navedenog Pravilnika mogle nastupiti štetne posljedice, jer se radi o općem aktu za koji postoji obveza proaktivne objave, s obzirom da je člankom 10. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati opće akte koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje.

Hrvatska pošta se, slijedom navedenog, oglušila o kogentnu normu Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da je navedenu informaciju već trebala imati proaktivno objavljenu na svojim internetskim stranicama.

S obzirom na navedeno, ne mogu se prihvatiti navodi prvostupanjskog tijela iz provedenog testa razmjernosti i javnog interesa da se ne radi o informaciji od visokog značaja i interesa za širu javnost, jer se ne odnosi na pitanja državne sigurnosti, pitanja obrane i zdravlja ljudi  ni na  javnu osobu ni državnog dužnosnika, jer sam Zakon o pravu na pristup informacijama uređuje obvezu tijela javne vlasti da objavljuju opće akte, tako da za navedenu informaciju nedvojbeno postoji javni interes.

Osim toga, Hrvatska pošta prilikom provedbe testa razmjernosti i javnog interesa nije uzela u obzir da  se tražena informacija odnosi na opći akt trgovačkog društva u vlasništvu države, što samo po sebi stavlja navedeno trgovačko društvo u drugačiji položaj u odnosu na trgovačka društva u privatnom vlasništvu.

Odredbom članka 3. točke 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj  52/18), propisano je da je državna imovina između ostalog i  dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska.

Nadalje, člankom 15. citiranog Zakona propisano je u bitnom kako se načelo javnosti upravljanja državnom imovinom osigurava propisivanjem preglednih pravila i kriterija upravljanja državnom imovinom u propisima i drugim aktima koji se donose na temelju ovoga Zakona te njihovom javnom objavom – što se može primijeniti na obvezu Hrvatske pošte da javno objavi zatraženi Pravilnik o poslovnoj tajni.

Zaključno, poslovna tajna je uređena i Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti („Narodne novine“, broj 30/18) kojim se u pravni poredak prenosi  Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja te Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Odredbom članka 8. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti propisano je kako će sud odbaciti zahtjev za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona kada je navodno pribavljanje, korištenje ili otkrivanje poslovne tajne učinjeno radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja misli, prava na pristup informacijama te slobode izvještavanja, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, kao i zakonom kojim se uređuje medijsko izvještavanje, a u skladu s poštivanjem slobode i pluralizma medija.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da  kad  utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Slijedom navedenog Povjerenik za informiranje nije utvrdio opravdanim razloge za ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan