KLASA: UP/II-008-07/18-01/485

URBROJ: 401-01/06-19-3

Zagreb, 15. veljače 2019.

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i članka 114. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), povodom žalbe .......... iz Svetog Filipa i Jakova, .........., izjavljenu protiv odluke o prigovoru-zaključka Načelnika Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: UP/I-008-01/18-01/02, URBROJ: 2198/19-01-18-4 od 23. travnja 2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se odluka o prigovoru-zaključak Načelnika Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: UP/I-008-01/18-01/02, URBROJ: 2198/19-01-18-4 od 23. travnja 2018. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporena odluka o prigovoru-zaključak Načelnika Općine Sveti Filip i Jakov donesena je o prigovoru .......... (dalje u tekstu: žalitelj) od 16. travnja 2018. godine, izjavljenog protiv obavijesti navedenog tijela javne vlasti od 3. travnja 2018. godine, koja mu je dostavljena dostavljenog putem elektroničke pošte 9.5.2018. godine po zahtjevu za pristup informacijama koji je podnio Općini Sveti Filip i Jakov dana 20. ožujka 2018. godine.

Protiv navedene odluke po podnesenom prigovoru žalitelj je izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da ista nije donesena sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te Zakona o općem upravnom postupku. Ističe da ga je u obavijesti od 3. travnja 2018. godine službenica za informiranje Općine Sveti Filip i Jakov uputila na raniju obavijest od 26. srpnja 2016. godine u kojoj nije dobio odgovor na svoje traženje. Također, navodi da niti jedna od zatraženih informacija koje je u predmetnom zahtjevu tražio nije javno objavljena, što je zajedno sa službenicom za informiranje utvrdio dana 10. travnja 2018. godine u prostorijama tijela javne vlasti. Navodi da je, nezadovoljan odgovorom koji je dobio po predmetnom zahtjevu, podnio prigovor Načelniku Općine Sveti Filip i Jakov i uz isti priložio pitanja na koja traži odgovor te presliku katastarskog plana dijela k.o. Filip i Jakov kako bi olakšao posao tijelu javne vlasti. Ističe da je u osporenoj odluci neistinito navedeno kako je vezano za svoje traženje obaviješten u skladu sa Zakonom, da njemu nije bitno na koji način će mu tijelo omogućiti pristup traženim informacijama no da, s obzirom da je zakonom propisano na koja se pitanja ne mogu dobiti odgovori, u takvom slučaju tijelo javne vlasti to treba napisati i obrazložiti. Vezano za upućivanje čelnika prvostupanjskog tijela u osporenoj odluci na odredbu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, navodi kako se ne smatra osobom koja zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a ako je Općina Sveti Filip i Jakov takvog mišljenja da je onda trebala odlučiti rješenjem u kojem bi se pozvala na takvu odredbu. Zaključno, žalitelj navodi kako je osporena odluka-zaključak nezakonita te od Povjerenika za informiranje traži da istu poništi u cijelosti. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Iz dokumentacije u spisu predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 20. ožujka 2018. godine podnio Općini Sveti Filip i Jakov zahtjev za pristup informacijama u kojem je tražio sljedeće informacije: „1. kolika su ukupna novčana sredstva naplaćena od građana mjesta Sveti Filip i Jakov i ostalih vlasnika i posjednika nekretnina, za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga za područje katastarske općine Filip Jakov; 2. koliko je potpisano ugovora sa suinvestitorima (vlasnicima i posjednicima nekretnina) s područja katastarske općine Filip Jakov; 3. koliko je katastarskih čestica imalo područje katastarske općine Filip Jakov, prije početka katastarske izmjere; 4. moli da mu za mjesto Sveti Filip i Jakov omoguće podatke o površinama, koje su u vlasništvu, posjedu ili nekom drugom obliku upravljanja, a koje je Općina putem natječaja dala u najam, zakup, koncesiju ili neki drugi način upravljanja fizičkim ili pravnim osobama, a prema priloženoj kopiji katastarskog plana (ime i prezime ili naziv i sjedište pravne osobe, vremenski period na koji su date površine, kopiju odluke nadležnog tijela Općine Sveti Filip i Jakov koje je donijelo odluku)-ako su podaci zaštićeni prema zakonu moli da se pozovu na isti; i 5. kopiju Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade  katastra nekretnina na području Općine Sveti Filip i Jakov, za k.o. Filip Jakov, koje je sklopila Općina Sveti Filip i jakov i Državna geodetska uprava s tvrtkom Geoprojekt d.o.o. Zagreb kao izvođačem. Navedene informacije moli da mu se dostave pisanim putem, a ako su iste objavljene na njihovim internetskim stranicama da ga se informira pod kojim  dokumentom.

Nadalje je utvrđeno da je Općina Sveti Filip i Jakov po predmetnom zahtjevu žalitelju dostavila obavijest KLASA: UP/I-008-01/18-01/02, URBROJ: 2198/19-03-18-2 od 3. travnja 2018. godine, u kojoj se žalitelja podsjetilo i uputilo na obavijest KLASA: UP/I-053-01/16-01/01, URBROJ: 2198/19-03-16-7 od 26. srpnja 2016. godine kojom je, kako navode, već odgovoreno na njegov zahtjev.

Iz spisa predmeta je utvrđeno da je žalitelj protiv navedene obavijesti Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: UP/I-008-01/18-01/02, URBROJ: 2198/19-03-18-2 od 3. travnja 2018. godine podnio prigovor dana 16. travnja 2018. godine Načelniku Općine Sveti Filip i Jakov, kao čelniku istog tijela javne vlasti. Također je razvidno da je Zoran Pelicarić, Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, kao čelnik istog tijela javne vlasti temeljem članka 77. Zakona o općem upravnom postupku o predmetnom prigovoru donio osporenu odluku-zaključak KLASA: UP/I-008-01/18-01/02, URBROJ: 2198/19-01-18-4 od 23. travnja 2018. godine, a u kojem je naveo da je službenica za informiranje obavijestila žalitelja vezano za njegove upite sukladno zakonu i uputama Povjerenika za informiranje, podsjetio žalitelja na odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske iz 2017. godine koju posjeduje, uputio na odredbu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama te u uputi o pravnom lijeku naveo da se protiv iste odluke-zaključka može podnijeti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od zaprimanja iste putem tijela javne vlasti ili neposredno.

Uvidom u dokumentacija spisa predmeta u žalbenom je postupku utvrđeno da je Općina Sveti Filip i Jakov povodom predmetnog zahtjeva dostavila žalitelju odgovor, no da iz iste nije jasno temeljem koje odredbe članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama je ista donesena, jer se tijelo javne vlasti prilikom donošenja iste nije pozvalo na zakonsku odredbu prema kojoj istu dostavlja žalitelju. Međutim, u uputi u pravnom lijeku je navedeno da se protiv iste može ponijeti prigovor prema kojoj je žalitelj postupio i isti podnio Načelniku Općine Sveti Filip i Jakov dana 16. travnja 2018. godine.

Nadalje je utvrđeno da je u predmetnom prigovoru žalitelj istaknuo da u obavijesti koja mu je dostavljena od Općine Sveti Filip i Jakov po predmetnom zahtjevu nije dobio zatražene informacije te da se u istoj obavijesti službenica za informiranje pozvala na članak 23. Zakona o pravu na pristup informacijama ne navodeći ni stavak ni točku na koju se poziva te zatražio da Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov prihvati njegov prigovor kao osnovan.

Naime, prema članku 122. Zakona o općem upravnom postupku, prigovor se izjavljuje čelniku tijela, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Odredbe o obliku, sadržaju i predaji žalbe na odgovarajući se način primjenjuju i na prigovor. Čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora. Protiv rješenja prvostupanjskog tijela o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor. Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

Temeljem članka 113. Zakona o općem upravnom postupku prvostupanjsko tijelo može rješenjem odbaciti žalbu ukoliko je žalba nedopuštena, nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe, odnosno može zamijeniti pobijano rješenje novim, kada ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično; a ukoliko to ne učini, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Uvidom u dokumentaciju u spisu predmeta koji je po predmetnoj žalbi Povjereniku za informiranje dostavila Općina Sveti Filip i Jakov u žalbenom postupku je utvrđeno da u istoj nema dokaza da je odlučujući o predmetnom prigovoru Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov uopće odlučivao o njegovoj osnovanosti. Pri navedenom se napominje da je člankom 23. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva. Sukladno navedenoj odredbi korisnik od tijela javne vlasti može tražiti informaciju koju je već dobio ukoliko je protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva. Osim navedenog Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov se pri donošenju odluke pozvao na odredbu članka 77. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, kojom je propisano da se zaključkom odlučuje o postupovnim pitanjima ako ovim Zakonom nije propisano donošenje rješenja. Također, ističe se da je stavkom 5. navedenog članka  propisano da se protiv zaključka ne može izjaviti žalba te da se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Stoga je Povjerenik za informiranje, razmotrivši u žalbenom postupku navode iz osporene odluke-zaključka, predmetne žalbe i ostale dokumentacije u spisu predmeta, utvrdio da osporenu odluku treba poništiti, osobito imajući u vidu da iz dokumentacije u spisu predmeta proizlazi da o zahtjevu žalitelja uopće nije odlučeno.

Naime, odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisano je da će na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

Člankom 23. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je u kojim slučajevima tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, odnosno u kojim slučajevima rješenjem odbija zahtjev, te kada ga odbacuje.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama tijelo javne vlasti mora utvrditi posjeduje li izrađene informacije na koje se odnosi zahtjev korisnika. Omogućavanje pristupa informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj, u trenutku zaprimanja zahtjeva postojećoj informaciji i tijelo javne vlasti nije dužno temeljem podnesenog zahtjeva za pristup informaciji davati odgovore na pitanja ili davati tumačenja te na taj način izrađivati novu informaciju.

Ukoliko tijelo javne vlasti utvrdi da posjeduje izrađene tražene informacije i ako utvrdi da nema razloga za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti treba omogućiti pravo na pristup zatraženoj informaciji. Ako tijelo javne vlasti utvrdi da za zatraženu informaciju postoje ograničenja pristupa informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama za koje je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa, potrebno je postupiti  sukladno članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama. Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes, a pri navedenom bi se prvostupanjsko tijelo trebalo voditi Smjernicama za test razmjernosti i javnog interesa, koje su objavljene na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje. Kada se nakon provedbe testa razmjernosti i javnog interesa utvrdi da preteže zaštita nekog od interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti je u obvezi donijeti obrazloženo rješenje o odbijanju zahtjeva, na koje bi korisnik imao pravo žalbe. Obveza donošenja rješenja postoji i u slučaju kada se korisniku omogućava djelomičan pristup informacijama (omogućavanje pristupa uz zaštitu određenih dijelova), a sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kako bi tijelo javne vlasti došlo do odluke, potrebno je pronaći ravnotežu između suprotstavljenih razloga, na temelju pojedinih okolnosti slučaja. Napominje se da tijelo javne vlasti kod rješavanja zahtjeva za pristup informacijama treba razmotriti da li je moguće korisniku omogućiti djelomičan pristup traženoj informaciji. Naime, u članku 15. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana je obvezu tijelu javne vlasti u slučaju kada tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju, da preostale dijelove informacije treba učiniti dostupnima.  Kada se nakon provedbe testa razmjernosti i javnog interesa utvrdi da preteže zaštita nekog od interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti u obvezi je donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva.

Posebno se napominje da je pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama osobito potrebno uzeti u obzir da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Prema ocjeni Povjerenika za informiranje, u predmetnom slučaju čelnik prvostupanjskog tijela nije vodio računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari, odnosno prvostupanjsko tijelo uopće nije odlučilo o predmetnom zahtjevu žalitelja tijekom cijelog postupka, najprije po zaprimanju predmetnog zahtjeva a zatim i po zaprimanju prigovora na obavijest koja mu je po istom dostavljena a također nije meritorno odlučeno niti o osnovanosti predmetnog prigovora, zbog čega je u postupku po predmetnoj žalbi zaključeno da se osporena odluka ima poništiti i predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovno odlučivanje.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                         

                                                           POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan