KLASA: UP/II-008-07/17-01/999

URBROJ: 401-01/04-17-3

Zagreb, 20. studenog 2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Đurmanca, ………, izjavljene protiv rješenja Osnovne škole Đurmanec, KLASA: UP/I-602-02/17-01/147, URBROJ: 2140/2-380-6-17-02 od 05. listopada 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Osnovne škole Đurmanec, KLASA: UP/I-602-02/17-01/147, URBROJ: 2140/2-380-6-17-02 od 05. listopada 2017. godine

2.    Odbija se zahtjev za pristup informacijama ……… od 25. rujna 2017. godine u dijelu u kojem traži presliku dokumentacije neizabranih kandidata.

O b r a z l o ž e n j e

Točkom 1. osporenog rješenja prihvaćen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za pristupom informacijama u dijelu u kojem se traži uvid u dokumente i izradu preslika dokumenata vezanih uz objavu i odlučivanje po natječaju za učitelja/icu informatike te je opisana dokumentacija koja je dostavljena žalitelju.

Točkom 2. osporenog rješenja navedeno je da će pristup dokumentaciji iz točke 2. navedenog rješenja biti omogućen na način da se prekriju podaci određeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Točkom 3. osporenog rješenja pozvan je žalitelj da u prostorijama prvostupanjskog tijela izvrši uvid u natječajnu dokumentaciju svih prijavljenih kandidata na predmetni natječaj.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno podnio žalbu u kojoj u bitnom navodi da osporava prvostupanjsko rješenje u cijelosti. Ističe da prvostupanjsko tijelo nije u cijelosti postupilo sukladno njegovu zahtjevu za pristup informacijama, odnosno da je samo djelomično izvršio uvid i dobio dio preslika traženih informacija. Smatra da sukladno Ustavu RH i Zakonu o pravu na pristup informacijama ima pravo dobiti tražene dokumente. Predlaže da se žalba prihvati.

Žalba nije osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 25. rujna 2017. godine tražio na uvid kompletnu natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto učitelj/ica informatike (koji je objavljen 23. kolovoza 2017. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), te dobivanje preslika odgovarajućih dokumenata vezanih uz taj natječaj.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje po žalbi žalitelja.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Odredbom članka 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da će se preostali dijelovi informacije učiniti dostupnim, ako tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju sukladno stavcima 2. i 3. navedenog članka.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljena je službena bilješka, KLASA: UP/I-602-02/17-01/147, URBROJ: 2140/2-380-6-17-03 od 17. listopada 2017. godine iz koje proizlazi da je žalitelju povodom predmetnog natječaja za učitelja informatike, u prisutnosti ravnatelja škole, omogućen pristup dokumentaciji vezanoj za objavu natječaja (prijava Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (dalje u tekstu: KZŽ), odgovor Ureda državne uprave u KZŽ, tekst objavljenog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Đurmanec, lista upućivanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 29. kolovoza 2017. godine i povratna informacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Žalitelju je također omogućen uvid u poziv na sjednicu Školskog odbora, zapisnik sa sjednice Školskog odbora, Odluku o zasnivanju radnog odnosa s odabranom kandidatkinjom te obavijest kandidatima, kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju odabrane kandidatkinje (zamolba, životopis, diploma, rodni list, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrda o stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te cjelokupna dokumentacija ostalih kandidata prijavljenih na natječaj).

Dakle, proizlazi da je žalitelju kao kandidatu omogućen uvid u natječajnu dokumentaciju svih kandidata.

Budući da kandidat, nakon što je natječaj završen, ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama kao i bilo koja treća osoba, tada primjenom testa razmjernosti i javnog interesa treba utvrditi prevladava li u konkretnom slučaju javni interes za dobivanjem traženih podataka ili prevladava potreba za zaštitom prava na ograničenje, imajući u vidu da natječajna dokumentacije sadrži osobne podatke kandidata.

Pri tome treba imati u vidu činjenicu da kada kandidat zahtjevom za pristup informacijama traži određene informacije vezano za postupak natječaja, tada isti ima pravo dobiti samo one informacije koje bi se omogućile bilo kojoj trećoj osobi, koja nije bila kandidat natječaja, a zbog načela jednakosti propisanog člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom da će se sredstva za rad izabranog kandidata financirati iz javnih sredstava, Povjerenica za informiranje ističe da javnost ima pravo biti upoznata s činjenicom ispunjava li izabrani kandidat uvjete iz natječaja.

Uvidom u dokumentaciju koja je Povjerenici za informiranje dostavljena u žalbenom postupku utvrđeno je da je žalitelju dostavljena sljedeća dokumentacija odabrane kandidatkinje: zamolba i životopis na kojima su prekriveni adresa, podatak o elektroničkoj pošti, broju telefona i mobitela odabrane kandidatkinje, diploma na kojoj je prekriven podatak o datumu i mjestu rođenja, dopunska isprava o studiju na kojoj je prekriven podatak o datumu, mjestu i državi rođenja, elektronički zapis iz knjige rođenih na kojem je prekriven podatak o danu, mjesecu i godini rođenja, mjestu rođenja, te podaci o roditeljima (ime i prezime, datum i mjesto rođenja), elektronički zapis iz knjige državljana na kojem su prekriveni podaci vezani za mjesto upisa u knjigu državljanina, te podatak o osobnom identifikacijskom broju, datumu i mjestu rođenja,  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak na kojem su prekriveni podaci o datumu rođenja i osobnom identifikacijskom broju, te potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj su prekriveni podaci o datumu rođenja, osobnom broju te osobnom identifikacijskom broju.

Žalitelju je također dostavljena i preslika zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 18. rujna 2017. godine na kojem su prekrivena imena i prezimena ostalih radnika, osim izabrane kandidatkinje.

Slijedom navedenog, Povjerenica za informiranje smatra da u odnosu na podatke koji su prekriveni, vezano za natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata te zapisnik sa sjednice Školskog odbora, ne prevladava javni interes, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje. Naime, u konkretnom slučaju interes javnosti je zadovoljen dostavom žalitelju dokumenata iz kojih se može vidjeti jesu li ispunjeni uvjeti određeni natječajem, iz čega proizlazi da je prvostupanjsko tijelo postupilo u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naime, dostavom podataka o osobnom identifikacijskom broju, datumu i mjestu rođenja, podacima o roditeljima odabrane kandidatkinje i ostalim osobnim podacima koji su prekriveni, došlo bi do nepotrebnog zadiranja u privatni život odabrane kandidatkinje.

Također je utvrđeno da je žalitelju dostavljena i sljedeća dokumentacija, bez prekrivanja podataka i to: prijava potrebe za radnikom upućena Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, obavijest Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Klasa: 602-02/17-01/96, URBROJ: 2140-03/7-17-06 od 03. kolovoza 2017. godine, tekst natječaja, KLASA: 112-03/17-01/10, URBROJ: 2140/2-380-6-17-02 od 23. kolovoza 2017. godine, Lista upućivanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 29. kolovoza 2017. godine te povratna informacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na istu.

S obzirom da navedeni dokumenti ne sadrže zakonska ograničenja iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, pravilno je postupilo prvostupanjsko tijelo kad je žalitelju u cijelosti omogućilo uvid u navedenu dokumentaciju.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao pod točkom 1. izreke.

Međutim, iz prvostupanjskog rješenja ne proizlazi da je odlučeno o dijelu zahtjeva žalitelja koji se odnosi na natječajnu dokumentaciju neizabranih kandidata, što također i žalitelj u žalbi ističe, pa je u žalbenom postupku valjalo odlučiti i tom dijelu zahtjeva.

Sukladno članku 25. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisana ovlast Povjerenika za informiranje da u žalbenom postupku provede test razmjernosti i javnog interesa, Povjerenica za informiranje smatra da u odnosu na dokumentaciju neizabranih kandidata, s obzirom da nisu primljeni na radno mjesto i neće biti plaćeni za svoj rad iz javnih sredstava, te da se za konkretni natječajni postupak ne vode javne rasprave, ne postoji interes javnosti za dobivanjem navedenih informacija, već postoji žaliteljev osobni interes, iz kojeg razloga je u tom dijelu trebalo odbiti zahtjev žalitelja.

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao pod točkom 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.